OCR Output

a E 1Å —

Redogörelse för fältförsök, anordnade år 1907 inom
'ästerbottens län.

Berättelserna afgifna af Jordbrukskonsulent M. Bergström.

9

I. Gödslingsförsök i hafre å öppen jord.

Sådana försök ha varit anordnade på 9 platser inom länet, näm—
ligen hos:

L. Westermark, Bastuträsk, Norsjö:

Dan. Carlsson, Skråmträsk, Skellefteå;

K. R. Rönberg, Nolbyn, Löfånger:

J. E. Ohlsson, Borgen, Asele;

Carl Persson, Tväråälund, Degerfors:

K. J. Sundstrom, Bullmark, Sifvar;

Edv. Holmgren, Holmön;

Joh. Johansson, Jämteböle, Vännäs;

J. A. Engman, Braxsele, Bjurholm.

Försöken ha i hufvudsak varit anordnade efter en och samma
plan. Försöksrutornas storlek har varit 50 kvm., deras antal 30 å 33,
hvaraf 6 rutor lämnats ogödslade och 3 erhållit hvardera lika gödsling.

Vid beräkning af ‘det ekonomiska utbytet ha följande värden
åsatts gödseln och grödan:

100 kg. superfosfat, 20 */,............................ T: 50
100 y 37 S e e e P1 350
100 % chilisalpeter .. kka 221 =———
1 lass (c:a 400 kg.) kreatursoodsel ...... se 1: 50
100 kg. otorkadt gronfoder (hahe) ............

8 försök ha varit anlagda å torfjord (myrjord), 1 försök å mulljord.

Af försöksresultaten framgår, att jordarna i de flesta fall reagerat
för samtliga gödslingsämnen. Sålunda ha af 9 fall:

8 (torfjord) visat, 1 (mulljord) icke visat reaktion för kväfve;

9 (8 torfjord, 1 mulljord) visat reaktion for fosforsyra;

8 — % 1 » — ) visat, 1 (torfjord) icke visat reaktior
för kali.

Om än sålunda jordarna eller försöksväxten mestadels varit käns—
liga för hvarje slag af godsling, synes dock på olika jordar en skillnad
i effekten af olika gödselslag föreligga; eller omvändt: borttagande af
ett gödslingsämne har framkallat större skördenedsättning in bort—
tagande af ett annat. Man finner sålunda att i:

3 fall har kväfvegödsling gifvit största reaktion;
4 & =, fosforsyregodsling gifvit största reaktion;
2 % — kaligödsling gifvit största reaktion.

S:ma 9 fall.