OCR Output

19 13: —

100 kg., superfosfaten till kr. 7:50 och kalisalten till 11: 50 kr., så blir
nettovinsten af godslingen vid fullgödsling:

Hörnäs utan 117: — kr. pr hektar
35 med lera ........iiiiv vs e se se se se ie 0 194 y — 99 is
Broänge utan 401 —— y y i
Fahlmark ,, s s ee e e e ee r i 119 50 , g is
Fablmark med 00e e se e en e es 167: 50 W y 3

Sandblandningen syntes ej utöfva någon afsevärd verkan vid Bro—
änge, men däremot visade leran vid Hörnäs och sanden vid Fahlmark
god effekt.

Rorande föreningens verksamhet inom länet må för öfrigt an—
tecknas, att vår kulturingeniör under året på rekvisition utfört förrätt—
ningar hos 67 mossägare under 22 dagar och därvid undersökt för
kulturändamål 82 hektar odlade och 465 hektar oodlade torfmarker
samt 110 hektar jord för torfströberedning.

Dessutom har han hållit 8 föredrag i mosskultur vid Bjurholm
samt landtmannaveckorna i Skellefteå och Nyåker.

Föreningen afhöll under sommaren en 3 dagars kurs i mosskultur
för småbrukare, hvarvid äfven länets jordbruksstipendiater närvoro.

Jönköping i Februari 1908.

M. von Feilitzen,

Svenska Mosskulturföreningens föreståndare.