OCR Output

L U TE

Mosskulturföreningens berättelse öfver inom Viister—
bottens län år 1907 utförda kulturförsök.

Foreningen har under året haft tre förevisningsfält inom länet,
rämligen vid Hörnäs pr Nyåker, vid Broänge pr Löfånger och Gamlé

Fahlmark.

De därstädes erhållna skördesiffrorna voro följande:

| Hörnäs l% Broänge ! Fahlmark
| _
2 Halm, torkadt Haim: torkadg
Kärna gronfofdyer K grönf(;der och
Rofvor. i . 20 IS . Kg rofvor.
| Totalskörd. EB—

Korn: ’
Svanhalskorn ........... .......... 1,550 1,340| — 5,660
Primuskorn .......... .. 1,950 1,100] 3,940
Sexradigt korn ... 4,600 1,430/ 3,430

Hafre:
8,500 1,010} _ 6,550
Mesdagshafre ................ ..... 6,200 1,310/ 5,1380
Tysk mosshafre.................. 6,550 19270 5.030

Baljväxter : '
Peluschker + hafre.. ............ 6,550 11,200
Vicker—+ hafre ............ T150 8,450
Peluschker—+ vicker +hafxe 7,500 10,250

Rofvor : |
Bortfelder ...................... .....l 39,133 | missväxt 35,500

Det sexradiga kornet och de båda tidiga hafresorterna'(mesdags¬
Baljväxterna till

och tysk moss—) visade sig

gifva säkrast karnutbyte

gronfoder gafvo god af_kastmna
B—fälten, som afse att visa verkan af olika gödsling samt af sand—
eller lerblandning, buro första årets vall.