OCR Output

& 10 >

§ 10.
&
Att infor Herr Ordforanden justera detta protokoll utsagos Lands—

kamrer C. Bergström, Disponenten m. m. A. Astrom och Kommis—
sionslandtmätaren m. m. F. O. Sjöström.

Ar och dag som ofvan.
In fidem:
E. 0. Mangberg.
Justeradt:

H. Biorklund.

A. Astrom.
Carl Bergstrom.
Frans Sjöström.