OCR Output

mn MM l i

Disponenten Aström tackade förvaltningsutskottet för att det fram—
fört till diskussion denna den viktigaste fråga för ordnandet af de
sociala förhållandena på landsbygden. En i samband härmed stående
fråga, hvari det vore godt få klarhet, vore den, om afsöndring från
hemman för bildande af egna hem ej i betänklig grad forsvarades af
villkoret, att jordbruket på stamhemmanet ej får äfventyras. Talaren
frågade vidare, huruvida ej konsulenterna kunde få utföra odlingspla—
ner för nyodlingslån, om anmälan därom före föregående års utgång
gjordes hos förvaltningsutskottet, då han ansåg, att dessa personer
vore mäst kompetenta att afgöra jordens lämplighet m. m. '

Talaren instämde vidare uti föredragshållarens mening, att jord—
bruket nog vore det bästa, om det drifves på foderodling och rot—
fruktsodling och icke på sädesodling.

Hemmansägaren Johansson från Vännäs framhöll nödvändigheten
af att limplig jord valdes till nyodlingslägenheter. tro på möj—
ligeten af så rik skörd som från Vilhelmina angifvits, då jorden där
vYoro kalkrik — här däremot rådde stor kalkbrist. Af 17 olika prof
på jord, som nedsändts till mosskulturföreningen för undersokning,
visade intet högre än 0,4; procents kalkhalt. —

— Herr Ordföranden trodde ej, att herr Astroms fråga, om icke
egna hems—bildandet betänkligt försvårades genom nu gällande bestäm—
melser därom, att genom afsöndring af inägojord stamhemmanets jord—
bruk icke finge märkligen försvagas, nu kunde utan förberedelser be—
stimdt besvaras, men påpekade hurusom på de flesta trakter i länet
en mängd hemmansägare sutte ännu med så stora ägovidder, att de
icke mäktade helt sköta dem, och att fordenskull god tillgång på
odlingsjord till egna hem funnes åtminstone för närmaste tiden, utan
att äfventyra de gamla hemmanens bestånd. Ordf. erinrade vidare,
att man visserligen önskat att kunna lägga uppgörandet at alla odlings—
planer i så säkra händer som konsulenternas, men att dessa voro så
upptagna på andra håll, att detta ej varit möjligt. Två så stora sock—
nar som Äsele och Vilhelmina hade t. ex. under två år fått tvista om
en konsulent. För öfrigt skulle det bli alltför vidlyftigt, om ansök—
ningar om uppgörande af planer för nyodlingslån skulle ingifvas så tidigt,
att de kunde intagas i reseplanen för konsulenterna följande år — det
skulle då dröja ett par år, innan lånet kunde utfalla och detta skulle verka
nedslående för den ifver och det intresse, hvarmed odlingslånen nu
inom linet omfattas. Första året var de sökta lånens sammanlagda
summa inom detta lin storre än anslaget för hela Norrland, så att an—
sökningarnas antal gjorde sofringen både nödvändig och svår.

Första året anslog staten 100,000 kronor till nyodlingslan for hela
Norrland: vårt län erholl 55,000 kronor af begärda 124,616 kronor
50 öre.

I år hade statsanslaget höjts till 200,000 kr., hvaraf till Väster—
bottens län utgår 124,865 kronor.

Herr Nygren från Tegsnäset framställde forfragan till filialstyrel—
sen i Degerfors, hvilka personer som inom socknen blifvit af filialsty—
relsen utsedda for upprättande af planer för nyodlingslan. Styrelsens