OCR Output

y e

Talaren redogjorde för några af dessa åtgärder från statens sida.
Egnahemslånen voro svåråtkomliga, då stamhemmanet till ett "eget
hem' måste vara gravationsfritt, och det därigenom är nästan omöjligt
skaffa lägenheter.

Bättre vore söka kronotorp. Villkoren vore mycket billiga och
goda. Kronotorp få ej säljas, men kunna öfvergå genom arf.

Till nyodlingslan har man tillgång genom 1906 års riksdagsbeslut.
Dessa lån äro i allmänhet lättast att förstå sig på och mist tillging—
liga. Villkoren äro: ansökningen ställes till förvaltningsutskottet; en
landtbruksingeniör, jordbrukskonsulent eller annan person, utsedd af
förvaltningsutskottet eller hushållningssällskapets filialstyrelse på plat—
sen, upprättar kostnadsfritt för sökanden odlingsplaner; lånesumman
öfverstiger aldrig 500 kronor och får ej utgöra mer än halfva den be—
räknade kostnaden; första året är lånet räntefritt, andra året betalas 3
procents ränta och börjar amorteringen; lånet skall vara betaldt inom
10 år och odlingen verkställd efter 4 år.

Som svar på den fråga, som utgjorde ämnet för föredraget, upp—
ställde talaren först och främst: följ odlingsplanerna.

I öfrigt rådde talaren till att framförallt välja lättodlad mark.
Synnerligen limplig är myrmark. Ett exempel anfördes från Skans—
holms by i Vilhelmina. Där hade uppodlingen af ett tunnland myr—
mark kostat 296 kr. 87 öre; redan första året skordades 15,000 kg.
grönfoder pr tunnland, hvilket kan beräknas till 300 kronor. Odlingen
betalade sig alltså redan första året. _Andra året beräknades utgifterna
till 100 kronor, inkomsterna likasom föregående år till 300 kronor. De
vida, sanka myrarna, som bjudit tungsamt slåtterarbete men ringa
valuta, ha varit lappmarkens forbannelse, men i dem ligger också lapp—
markens framtid. Dika ut och odla dem‘! Som ett vackert prof på
odlingsflitens resultat nämnes Erik Gavelins i Laxbäcken, Vilhelmina,
storartade nyodlingar — han hade nu af myrmark gjort 13 tunnland
odlad jord, som bära den bördigaste gröda.

Hufvudvikten bör här uppe läggas vid foderodling och därvid bör
man särskildt lägga an på rof— och ärtväxtodling, som är tacksammast.

Vidare villkor för framgång i jordbruksarbetet är, att man sköter
kreaturen väl, vårdar gödseln o. s. v., men framförallt att man följer
med sin tid i de stycken, som ligga en närmast, genom att skaffa sig
och studera jordbrukslitteratur.

Vidare framhöll talaren såsom oundgängligt villkor för framgångs—
rikt arbete, att dika väl, gödsla väl och att taga bort ogräset samt att
jordbrukarne med ifver, tro och lust omfatta sitt yrke.

Unge män, som börja i tid, och söka nyodlingslån, äro på rätta
vagen att komma till välstånd. En själfägande bonde har den förmå—
nen att han ej kan af någon afsättas, man han kan afsätta sig själf
genom kreditens anlitande, hvilket han därför bör undvika.

Herr Ordföranden framförde de närvarandes tack till föreläsaren
för hans öfvertygande, lifliga och medryckande föredrag, och uttalade
sin glädje öfver att man lyckats vinna honom för arbete året om inom
länet, hvarefter följande diskussion i frågan följde: