OCR Output

Ö >

1:0) Om smörberedning i hemmen af Länsmejeristen J. Söderblom.

Talaren framhöll, att då smöret är den så godt som enda inkomst—
bringande produkten för den ensamme jordbrukaren, vore det synner—
ligen viktigt att Astadkomma ett så godt smör som möjligt, för att där—
for erhålla största möjliga betalning. Därvid är det icke nog med att
väl borttaga kärnmjölken från smöret och jämt fördela saltlaken för att
ej få det fläckigt, man måste ha uppmiirksamheten riktad på hela
mjölkskötseln från början samt under gräddsamlingen och kärningen.
Det viktigaste och mäst oeftergifliga villkoret för erhållande af godt
smör är, att dirvid iakttages den storsta renlighet.

Alla kärl — äfven kärnan — böra sköljas med kokhett vatten,
ty ingen vara är så ömtålig som mjölk och grädde.

Grädden bör vidare afkylas, innan den slås i kärnan. Darigenone
vinnes säkerhet, att den första friska syran kan fortsätta utan att öf—
vervinnas af skadlig syra, som möjligen finnes. Mjölksyran växer
nämligen bäst ensam vid låga temperaturer, lämpligen 12—15 grader,
vid högre värmegrad frodas förskämningsbakterierna.

För kärningen bör ej hållas högre temperaturer, än att smör—
mängden är utkärnad på !/» å %/« timme. Plåtkärnor äro goda att
använda, och smöret klibbar ej vid dem, om temperaturen hålles till—
räckligt låg. 2

Träkärnor böra ej rengöras med soda, som har benägenhet att
lösa upp träet, så att mjolkrester kunna krypa in i porerna, utan med
kalk, som drar ut syrligheten ur triets porer och gör triet hårdt
och hvitt.

Luftning i solljuset af kärnan och öfriga mjölkkärl är den billigaste
desinfektionsmetoden, som borde användas mer än nu är brukligt.

Mycket nyttiga i förbättring af smöret äro mejerier, som utan
större kostnad kunna åstådkommas i större byar. Som exempel nimn—
des det i Ytterrödå, Umeå socken, för en kostnad af 450 kronor upp—
rättade mejeriet. Dessa kunna också åstadkomma en bättre afpassning
af produktionen efter marknaden. Härtill tjäna också de inom andra
län inrättade ysterierna. For ensamt boende jordbrukare äro s. k.
gräddmejerier särdeles lämpliga, till hvilka grädden får levereras hvar—
annan eller hvar tredje dag.

Herr Ordföranden tackade hr Söderblom för det hållna föredraget.

2. Om det mest ekonomiska sättet för småbrukare att tillgodogöra
sig nyodlingslan talade härefter Jordbrukskonsulenten Konrad Berg—
ström.

Om någon har särskild framgång i sitt jordbruk. sade talaren,
säges det ofta om honom, att det är bra därför, att han *har makta®.
De öfriga skylla på sin fattigdom, och det är sannt, att småbrukaren
ofta vid de för hans jordbruk viktigaste tiderna är hänvisad till att
genom annat arbete söka sig extra förtjänster. Dock är oftast orsaken
till bristande framgång på jordbrukets område att söka i oföretagsam—
het, likgiltighet och oförmåga att ta vara på tiden. Med god vilja kan
man verkligen åstadkomma något i våra dagar, då från det allmännas
sida göres så mycket for småbrukarne.