OCR Output

P A k

under förutsättning' att hushållningssällskapet beviljar ofvannämnda —
anslag. w

På grund af hvad forvaltningsutskottet sålunda föreslagit, beslöt
sällskapet att för år 1909 anvisa 2,000 kronor till premieringspris och
1,500 kronor till omkostnader vid samma års premieringsmöten m. m.

S 3.

Då förvaltningsutskottet, som hos årets landsting genom Konun—'
gens Befallningshafvande gjort framställning om förnyadt anslag af
510 kronor för åren 1909—1913 till premiering af mindre jordbruk,
nu hos sällskapet föreslagit, att för samma tid och ändamål måtte an—
visas lika belopp, beslöt sällskapet att for premiering af mindre jord—
bruk för åren 1909—1913 anvisa 510 kronor årligen.

§ 6.

förvaltningsutskottets forslag beslot sällskapet att for år
1909 anvisa 3,000 kronor till nötboskapspremieringen inom länet.

. _ Under behandlingen af denna fråga pépekade Disponenten
Astrim, att framställningen om anslag från landstinget möjligen komme
att möta motstånd, såvida ej ändringar vidtagits i planen för premie—
ringen.

Undertecknad sekreterare upplyste, att förvaltningsutskottet an—
tagligen skulle till sällskapets vintersammankomst inkomma med än—
dringsförslag i samma syfte, hvarom önskan uttalats vid landstinget,
men något beslut därom vore ännu ej fattadt, då premieringsnämndens
förslag i frågan ännu icke till utskottet inkommit.

Ledamoten i premieringsnämnden Länsmejeristen J. Söderblom
redogjorde härefter för de planer, man uppgjort för tjurafvelns befräm—
jande och de arbeten, som därför utförts. _ Ett tiotal tjurföreningar voro
redan bildade. För att tjurföreningar skulle kunna bildas äfven utan—
för premieringsplatsernas områden, fordras ett särskildt tilläggsanslag
till dessa, enär de ej få något med af frisedelsbidraget vid premierin—
garna. För att detta tilläggsanslag skulle kunna möjliggöras utan
höjande af totalanslaget, hade man tänkt sig att draga in medel från
kopremieringarna. '

3 5.

D& for erhållande af statsunderstöd för landtmannaskola årligen
erfordras vitsord från vederbörande hushållningssällskap om behofvet
mom orten af dylik skola, beslöt sällskapet, på hemställan af skolans
forestandare, att limna det vitsord, att landtmannaskolan i Degerfors
fortfarande är väl behioflig inom länet.

Efter dessa förhandlingar följde de 2:ne föredrag, som varit i kun— .
görelsen om sommarsammankomsten angifna: