OCR Output

s —Å + oc

hans jordbruk ger ej så mycket, att han har råd att experimentera.
Därför är det nödvändigt att de nyheter, som tillrådas, verkligen passa
för trakten, och så är just förhållandet med de reformer, som förordas
af våra jordbrukskonsulenter i deras föredrag. Dessa reformer sth icke
längre på experimentens ståndpunkt, utan grundas på stadgad erfaren—
het från andra håll.

Herr Ordföranden hälsade de närvarande välkomna i den förhopp—
ningen, att mötets föredrag och förhandlingar måtte skänka dem dea
valuta, de hoppats, och att sommarsammankomsten sålunda ej skulle
bli utan värde, hvarefter förhandlingarna vidtogo.

§ 2.

Herr Ordföranden meddelade, att Kungl. Maj:t genom nådigt bref
den 12 sistl. Juni fastställt de af sällskapet vid ordinarie sammanträ—
den den 9 Augusti 1907 och den 8 Februari 1908 beslutade ändringar
af $$ 15, 24 och 31 i sällskapets stadgar.

§ 3.

Föredrogs utdrag af förvaltningsutskottets protokoll för den 1
sistl. Augusti, hvari meddelades, att utskottet beslutat dels att genom:
Konungens Befallningshafvande hos årets landsting anhålla om för—
nyadt anslag till premier för ladugårdssköterskor med 300 kronor år—
ligen för åren 1909—1913, dels ock att vid sillskapets sommarsamman—
komst föreslå, att ett lika belopp årligen af sällskapet för samma tid

och måtte anvisas.
l Hvad utskottet härvidlag föreslagit, blef af sällskapet bifallet.

§ 4.

T till forvaltningsutskottet afgifven berittelse rörande årets häst—
premiering inom länet hade ordföranden i VI distriktets hästpremierings—
nämnder angifvit, att vid 1909 års hästpremiering helt visst ännu mer
kvalificerade hästar komma att uppvisas, och att, oaktadt ännu strän—
gare gallring, omkring 8,000 kronors anslag till hästpremiering då torde
_blifva af noden utöfver de 1,500 kronor, som af sällskapets medel
brukat utgå till omkostnader för premieringsmötenas anordnande, till
resekostnader för sällskapets ledamot och tillkallade veterinärer samt
för stamboksföringen m. m.

I anledning häraf och då ökadt statsbidrag kan påräknas i den
mån bidragen från landsting och hushållningssällskap ökas, hade för—
valtningsutskottet beslutat att föreslå sällskapet, att förutom de till
omkostnader behöfliga 1,500 kronor höja anslaget till hästpremier för
år 1909 från 1,600 till 2,000 kronor, hvarjämte utskottet beslutat att
hos Konungens Befallningshafvande anhålla, att Konungens Befallnings—
hafvande behagade till landsting göra framställning att tinget för
år 1909 måtte ställa 2,500 kronor till hushållningssällskapets förfogan—
de att användas till penningepris vid hästpremieringen inom länet,