OCR Output

Proroxout, fördt vid Västerbottens läns Kungl.
Hushållningssällskaps sommarsammankomst i Degerfors
den 5 September 1908. i

Närvarande: Sällskapets ordförande, Landshöfdin—
gen och Kommendören H. Biörklund, v. ordföranden,
Direktören m. m. L. Kjellén, samt ledamöterna af för—
valtningsutskottet, Kommissionslandtmätaren m. m. F.
0. Sjöström samt Kyrkovärden Johan Pettersson från
Grisbacka.

Af sällskapets ledamöter hade tillstideskommit:
Landskamreraren Carl Bergström, Disponenten m. m. A. —
Aström, Rektor A. T. Vifell, Fru Ingeborg Holmström—
Vifell, Inspektor P. Carlson, Fru Hildegund Carlson,
Fru Ellen Astrom, Kronolinsman Axel Agren, Fru
Ebba Agren, Fru Eleonora Ernberg, Jordbrukskonsu—
lenten Konrad Bergström, Länsmejeristen J. Söderblom,
Kyrkoherdarne A. J. Rothér och 0. Rydholm, Dispo—
nenten Alg. Karlsson, Hemmansigaren Nils Nilsson,
O. Nilsson, Inspektor M. Nordström,
Nämndeman O. Olofsson, v. Kommissionslandtmätaren
G. A. Snellman, Nämndeman J. F. Johansson i Hju—
ken, Faktor J. Eriksson i Degerfors, Verkmistaren A.
Zingmark i Rosendal, Hemmansägaren J. Johansson i
Vännäs, hvarjämte ett betydligt antal, minst ett hundra—
tal, utom sällskapet stående personer, såväl män som :
kvinnor, tillstädeskommit. '

Protokollet fordes af undertecknad sekreterare.

§ 1.

Sammankomsten öppnades af sällskapets ordförande, som därvid
framhöll, att då de klena kommunikationerna hindrade en stor del af .
hushållningssällskapets ledamöter att deltaga i vintersammankomsten i
Umeå, förlade sällskapet sina sommarmöten till olika platser inom länet
för att gifva traktens jordbruksintresserade tillfälle att deltaga. Nu
hade Vindeln utsetts till mötesplats och det gåfves sålunda här till—
fälle att taga kännedom om sällskapets verksamhet och åhöra de före—
drag, som här skola hållas och som torde gifva anvisning att ordna en
eller annan detalj inom jordbruket på annat sätt än man var van vid.
Den tid är nu förbi, då landtbrukaren blef vid misshumör, när han
uppmanades att göra annorledes, än han var van. Man har börjat inse,
att genare vägar finnas än dem far och farfar gått, och som leda
till bättre resultat. Det ligger ju nära till hands för den mindre
jordbrukaren att ställa sig försiktigt pröfvande gentemot. allt nytt;