OCR Output

omthetn ted ſynd beheftade Siälens beflageliga tilſtänd, 293

án en Guds wán til trätobroder. The andre kunna ho¬

ta/ fráſa | po>a/ fórſináda / fôrolempa oh hemnass;
thenne kan grâta/ ſu>kas/ bedia och vpweckia Guds
hemndemotoß. Sluteligen/ thet blifwve wid thet | ſom

then Konglige Propheten ſäger / at ett Guds barn mä¬

ſte achta theogudachtigta ( ſà wida nemligen/ ſom the

áro ogudachtige: to theras embete/hwarwid the ſittia /

blifiver i ſitt werde) för intet/ men ära them ſom?! 15: 4.
ÖOErran fruchta/ omſkônt the andre áro rike oh mech¬

ge / men theße fattige och forachtade. Ty/ſâſom en fôr- Oliandor
nám Theologus legger til / the fom fôr gods och weldes

ſull ſini>kra med the ogudachtiga / men fôrachta the
fromma fôr theras fattigdoms ſull / the hafwa ingen

del i Guds rife, HErren wär Gud läre oß genom ſin

Anda at gôra en rett âtſkildnad / och icke dôma efter

anſeendet ! Honom ware ära i ewighet | Amen.

. Mnde pà then fórſia Delen,