OCR Output

3592 _Siäle:-Sk'attens förſte Del/

lâter ſe ſig af JEſubelate/ tit mäſte wära ögon och hier¬
tan bôija ſig. The Chriſtinas fägerſtamynt är thet / ſont
hafwer then milda / ſachtmodiga/ kyſka och ôdmíukta
HErrans JEſuaftry> / o< är med korſet ſtempladt; the
vtwälja billigt i>e then wichtſkälen | ſom gifwer ſig
Sia wu jorden | vtan then ſom ſtiger i högden át

immelen. |
_$.38. Sâ mnâſte man o> fôrhâlla ſig emot tienſtes
hion / grannar/ wänner / ja ok owánner. Ther ſom fin¬
nes ondſka och ogudachtigt wäſende / honom mäſte wi
wara fientelige emot / men elſka och hedra Gudachtighe¬
ten. Etthelt hus/ enſle<t/ ja/ ett helt land hafwer of¬
1 MoſB. fa godt fôren from menniſtias ſkull. Laban máſte erken¬
zo, 27, na/at HErren wälſignade honom för Jacobs ſull. Jo¬
ſeph förde ined ſig ly>a/ wälferd och wälſignelſe in i Po¬
e, 39: 3, 5, ciphars hus / ſd at an thet alleſtädes merckia kunde/
327 ® hema och pá markene. Paulo gâfwos alle the] ſom ſegla¬
Avo, G de med honom/ och elieſt genoin ſepsbrott hade máſt
(poſt. G. omfkomma. Och ſälunda hafwe wi orſakat i alla mâtto
7° 24 hógt werdera Gudachtigheten | i>e allenaſt fôr hennes ¬
egen ſtull} vtau ock fôr hennes nytta ſtull/ och emádan
hon hafwer lôfte oin thetta lifwet / och thet tilflomman¬
de / och ſettia henne fram fór ondſfan/ churu fager / e»

huru anfenlig / ehuru nyttig honär/ eller ſynes.
$.39. Om wiock hade nägon owän/ (then wi genom
fôörolempande retat emot oß/ eller af hwilken wi mene
of wara bedröfwada) och wi hos honom Ffôrſporde nä¬
gra e trones fruchter / nâgon flit at te>iasGu¬
di/ nâgon ifwer och andacht i bdnen/ nägot tälamod /
òdmiukhet och nôiſamhet med Guds behag/ ſä läter oß
icke hwila / innan wi âter hafwe fätt honom til wär wän/
och âre förſákrade / at hans ſucknivgar icke gà emot oß/
vtan för oß, Bettre är hafwva mânga ogudachtiga ener

7

PT pa a IL BCAA D i D ts ATR RR EE 22 2E AGRIA