OCR Output

2898 Siäles Skattens förſte Dely

Han efterfölgdiejemwälhanstrogna oh godaräd/ giors

De bettring/ oh) begyntei Gudsfruchtan at lcfwa Chris

ſteligen. Betemcker.thetta ok / tin Läſare? och beſluter

thet ſammahos eder: tylengrefrgm torde thet tiletwen¬

| tyrs wara fôx ſent. R E pled

UNyttan, $. 33, Läter oß ok] efter berettelſen om then i ſynd

fördiupada Siálensbefklageliga tilſtänd / lärarätt Chris

fteligendôma orn andra menniſkiorély>a och oly>a/ âra

_o<.ſmále>/ rikedom och fattigdon. Wi förſe oß oftahârs

vtimechtailla. Wi ſeofta pâ the ogudachtigas prâl och

fiât med fórondran/ och the gudfruchtigas âlende med

fórachtz wi ónſke ofta them.lycka/ ſómwi beklaga ſulle]
ochbeklaga then/ fomwily>a dna ſkulle ; wifatte a

po ſtort behagtil en brokot klädning/ hwarmed en dôs

elig utenniſkia ſkyler{in blygd] och DStR

der och ſalighetenes kiortel / hwarmed HErrenu JEſus

ſinatrognavtiklädt hafwer / ſkôte wiintet om; theogus

dachtigas perlox hâlle wi fôr koſteliga/ men Guds bar- ¬

nastâxar wete wi icke at werdera.. Men tin käre jemn¬

Chriſten1 hâllex ſäkert före/ at ingen ärlyctelig/ ſomicke .

o> är gudfruchtig. ThenſomiGuds Sons tro / icke hafs

wer efterkôttet | vtan efter Andan/ och ſälunda är i nád

hos Gnd/ han är hôg! om han än är theu nedrigaſte

werlden/ han är riki ſtôrſta fattigdom/ han âx lockſalig

i ſwäraſte älende/ Han är wälbeprydd, omhan äniſina

ſónderſletnapaltor kan ſomnogaſt. mera ſkyla ſtg.

Luc-16:49, $, 34. Ser pà then rifamannen oh Lazarum, Pau¬

2% Jum then bundna och af all werlden hatada Apoſtelen/

Apoſil. D. och Felicem then Romerſka Landshófdingen / ſynder¬

er 25- an/ſomläg wid HErrans JEſu föôttex/ o< wätte them

7: 38 Bo e | a Deren , EN e ne tens en

engelighet kom vptägandes/- hwilkg hällen j för the

Lpoſt. E Mag iyctſaligfta® hade wilefwgt ps thentiden] ARRE