OCR Output

|

om then tned ſpnd beheftade Siálens beklageliga tilſtänd, 287

_ $: 32, Annanyag ſluter thenna láran/ wil jag fôx- Titus
fálja nágot/ ſom til efwentors icke lárer illa tiáng til Exempel¬
initt- fôxehafwande. J Bononien war en rif borgare / y E E :

n hadeſà fördiupa? ſig i werldenes âgodelar o< wälz 1746. >
luſt "at han lika my>ket frägade“ efter Gudoch Himnie¬

n/ diefwulen och helwetit | kom ock i ingen kyr>kia/o<_
ville af the andeliga intet tiltal tâla / pà thet han icke
inâtte blifwa hindrad i ſin glädie. Men han hade en
ltd 0 ÿ) gudfruchtig wän ſom gerna welat komma hos¬
noli pá andra tauckar/ o therfôre beſòkte honom. Tä
Van A pubic HONOR ſade han boton Mraz dl han
ude alsintet tala med honom omandeliga ſafer / han
ville ide hôra ſâdant, FAUNE / at han af god
wänſkap war kommen til. hönom} ‘och hade eheſt alle
handatil VB ME aes

hor om/ och taláde om alléhanda. N en tà ha
bort /- bad han/ emádan the nu ſà lenge hade talt ont
wétldſliga faker; at han wille gifiva honotn. lof at ſâja

honom allenaſt nâgra fà ord om hans ſiâls wälferd o<
ſalighet. Omſköntnu then andre i>è gerna wille thet til¬
ſtádía/ fortſatte han doch ſitt tál/ ANE Jag beder
éder min wán! fôr Guds Œull/ uâr ji gfton gäntt fugé
ſä ten>ker doch therpá / hwad fôr étt elackt lägrethe ogit
dathtige och fôrdômde ſola hafwagi helwetêt /nemligen
vnderbolſtrarna ſola wara ormar och iitatkar / ôfioer¬
teckelſet enbrinnandec ſió af bek / eld och:ſwafwel. Then
ogudachtige blef wäl häròfwer förbittrad/ och lâtiwre=
de ſin wän gä ifrän ſig; doch kunde han ſedan ike fä
thenna pâminnelſen vtur ſin hägs ormarna/ matkarna /
beket och ſwafwel woro altidfôr hans ôgon / hwarigenonr
han bewektres til at beſinna ſig / lâta kalla ſin wälménan¬
de wän/ och begära widare vnderwisning at honom/hu¬
ru han doch mátte vndſlippa then ewiga RA E

i MEE EEN Sad