OCR Output

M Sile ¿Sfatterns fórſte Del /

_,$. 31 Siſernu til} atifram för all tingfaren efter
Ciâdent:s ſtând / oc< omjnubefinüen / vat j genom ſynd
einot ſamiwetet ären falne thervtur/ ſ@ ynder, eder til
bettring ' och vndſetter edor ſill 1 Tagerthet /- ſom of
wauförei then 25, $. eller afdelningen omthen med ſond
P7hefrada ſtâlen ſagt är / ennu ‘gdng för eder /och tencs
kerie/ at thet är eit vtkruſadt tal och blotta ord vta
cdorfattiga ſtáls ſannferdiga egènkeliga belôte. Oin ná¬
gon ſpegel wore förhanden / ſom funde föreſtella eder e¬

art inwertesti!ſtänd/ och huru j ſen vt tôr Gudi edra
ſhnder och obotferdighet/ ſä fullenj häpna / likaſomij ſü

en diefwulen. Ty hwad ár en OA ſiälannat /än
diefroulens belâte? Do are enſäâdan ſpegel be¬
hof? Guds helgaoch ofelachtiga ordâr nog fôr en Pegel /
om fallenaſt thervti wiljenbeſkäda eder. Therföôre ſoi

der eder? jagbedereder for JE'u ſrs ſkull / när jthetta

[áſit hafweyz lter ie ſolen enuu en gäng gäned dfwer

edor obotferdighet / A TINE eon egal ſonde |

tilat ſofwa/ſliter eder lôſa vtur ſatané ſiaror! Ser/nädee

nes dôr ſtär ôpen/ och then barmhertige Guden]/ſ omhaf:

_ Weringen luſk til thens ogudachtigas dôd/ vtan at
Ezech, zz: Þa omwender ſigifrà ſitt wäſende och lefwer/ ros
1 par: Zârarjag! härärjag! Ser/Här är nádeſtolen]
ln 65: 1 then forßfäſte JEſus Chriſtus / flortil hbonom/ och ſdkex
5%. nád/ ſa ſolenjfinna! här ár then frie dpn? brunnen e¬
Zachuz;e1, Mt ſynder och orenhet. Twäreder/ görer eder re¬
Er 14/legger bort edart onda wäſendeifràä Guds ögon:
Vender igen afthet onda! lärer gôra thet gódr ar.

Om tà edra ſynder än wötd blodróda/ ſà dla the

doch warda ſnidhwita ; och dm the än wdro ſâ¬
Er:1617, (0M roſenferga/ ſá ſola the doch warda ſäſomen |