OCR Output

— gmnten med ſnd beheftade Siälens beflagtliga tiſſtänt: au

thyet ſäſomhan ônſkade;: hanár ibſlaudthem-onrhwilk@æ
Propheten ſäger :: Tu/ 0Gud! ſatte thei pà theb
halaz: och förſtórte themigrmd. Zuru ſnartwar?
da the tilintet?Theförgäs/ochfäenendamedför¬
Fredelſe. Säſo:n en drömnärenvpwakitar ge LE
tu/ HLErre | theras beláte i:ſadenain förſinadt. P73: B
Lwyckſalige. ſÿndare âro: like gôde ſivinen/ hwilkom-Gud "L=
buken fyllcr ied ſinahäfwor/Cemädan thetta.ät.theras¬
omdaônfkan ) och iſinomtid genom ſin dom rocker bort:
them tifthet ewiga.förderfwet :. Ach en vſell.lycka // ſom:
ſtidrter1.thenewigg oly>an Fi thet
AED ¡f pä ett ſtlle/ho ſomärtheu Zurtap:
alldrgáſen 189 e meuniſkian?och thertil ſivarat | at thé zr. Conc;
biòôra wätkallasâlehdige./ ſoin dro. fattige | ſiuke! oci, 5, &-¬
tlherhosförlätne/. förachtade och trôöſtlôſe{ ſedanthe/ ſom :
hiafwamiſt ſitt förftänd/” och fengſlasifädtor och bojor[
widare the ſom áro ave med ſwärg aufechtningax
och ſiäleängeſt/ jemwälthe ſom af ſatan leraluigen e:
ſcattefaſeligen plägadé-wardaz dochâr ingen áleudigare
din enogudachtig menniſkia / ſomlefwer tobotferdighet |
och vpſäteliga ſynder och ſäkerhet / och hwilkenê gudlòs-¬
ſet är medtimelig lycka fôrenad / at hon ſälunda/ oßes¬
kéomradomGuds nädoch ſin älighet / ſäker/ glad och i
ined lôje ſkóndar ſig tilhetwêtet. Saunerligenomſkönt“
een ſädanmennifkia bâr ſpiraoch krona/ prálar iſammet
“&< ſidentyg/- lefwer hwar dag i herlighet och glädie/ Ï
ſſattashôgt - betiánes och priſa&-lyckſalig af hwarmän/
múäâtte.hon dochônſka/- at hon aldrig wore fódd: ſáſonr
unanocthafwermänga exempel/ at ſädana menniſkior/
már.the. vtur fäfengeligheten mäſt wandra in i.ewighés¬
tten/'hafwaöônſkät] attheihela ſinlifêtid. mättehafwa: i
__lwarít ſwimherdar/ dagekarlar/. ja/ tiggiate/ omw737
lhafwa.nâgoi hopp. om ſaligheten.. N O
E NP p $, 31