OCR Output

ot then ted ſyn beheftade Siälens biflagéliga tiſſänd,… 9x

" ropacmoteder/ ſäjandes antingen / tu äſt dddſens man/
| wredenesbarn; eller / tuäſt Gudsoch nädenesbarn.
| $. 28. Omjnu thetfôrſta hôren/ à lâter edart vts
| wertes lockſaliga tilſtänd icke förblinda êder / vtan tenc¬
Fer päendan/ ochhuru thet wil lychtas? hwad hielper
eder hela werldenes prâl / âra / hôghet / herlighet/ rike«
dom och wálluſt / när edorſiäl för Gud är âlende/ jem¬
inerlig, fattig! blindoch nakot? Hwadhielper thet / at
edarfropp/ flâdd efter the: nyaſte maneret / beprydd
lnedguld/ perlor/ edla ſtenar / fórwender theras ôgon /
ſom hafwa ett werldſligit ſinne / tileder / näredor ſtäl är
en ſtyggelſe for Gud och hans englar / fôr ſyndenes ſŒull/
hwarvtij lefwen? hwadhielperthet/ omjhafwen män¬
_ga tuſende til at befalla/ och râden efter edart ſinne df
wer mäuga länder och folck/ omjlätenedra ſyndiga lu-¬
ſtar ráda ôfwer eder / ochedor ſtâl âr en ſatans trâlinna?
Hwad gagnareder edor wishet/ l[ärdom / ſkickelighet {
nár Gudi ſitt ord fórflarar ederfôr en dâra / ifrânhwil- - 2E:
fenmanſnart ſkaltagahans ſiälochaltſammans?Hwad Luct25,
hielper all menuiſkio ynneſt/ och ett ſtort namnfôörwerl¬
- den/ när j-hafwen miſtGudsnäd/ ohmanwil i Him¬
melenintet weta af edartnamn? Hwad hielper thet/
omthet iwerldengär ederefter edar önſkan och wilja/ när
edorara blifwer til ſam/ och edar endeaärförtapelſen? 2c, z: 19?
Tror doch / at thet är ſant / at mäânge edre wederlikar |
ſom wid ſintimeligalyckſalighet hafwa glömt bort Guds
fruchtan/ nuſanuferdeligen ſätiuta och klaga/ ſom then
wiſe mannen thet beſkrifwer: Pi hafwe gängit alt¬
ſammans oretta och ſtadeliga wägar/ och hafwe
wandrat páwilla ſtigar; men H5LÆtrans wäg haf¬
we wi i>e wetat. zwad hielper 6 nuwärtpräl?
wad gaguar of nurikedomdch högmod? Ma :
“CN CPN 2 TOE CUS TODES