OCR Output

om then méd ſyrib biheftade Siälens béflägeliga. tilſiänd. 29r

dein/ föórvtan Gud och ‘hans näd. Säâ ſkönjes ock‘hâr- ce.
af/[ hwarfôre en gudfruchtig moder med ſtor tifwer ſade MA
til fin-ſon/ hontwille hellre ſe honom dò fôr fina ôgon/ cj x af
ám bedrifwva en dôdelig ſynd. : Matet ap,
$. 26, Anſtell nu/minChriften! tu ſom fhettahöôrer Be1a 4
o {ſer ] ett nogaprof/ o ranſaka flitigt / ‘om tutil xiom.P. 1
eftwentyrs finnes i ſâdant högſtfarligtt tilftänd. Smic- p. 200.
kra icke med tig fielf/ ona tigickez härhetler ike gods 1. Npttau,
oh ára/ i>efropp och lif/ vtaniäl oh ſalighet. Haf /
ice alt för godatan>ar om tig fielf/ och tro tig ike för
wl. Ther aldrawerſta / ſom ſondenes ſtänd med ſig
fôwer / âr thetta/ at thet gdr menniſkiorna blinda-o
kra/ ſäat theſ ſom thervti äro/ oc) aldradirpaſi thers ¬
vt faftuade âro/ mena’thèt áldramitnſt / i ſynnerhet f
om timelig ly>ſatighet / werldslig ära och hôghet / then
bedrägelige rikedomen) wälluſt/ o< menniſkiors yne
meſ och tient thertil lommer. 50 wil ſäja (them 0¬
gudachtiga) hwad hân förtienar ? ſäger Job / ( ho
driíſtar ſig at ſättiahonom hans wäg för ögonen? ho drí¬
ſtar ſtg atförehälla honom hans ſynder? ) ho wil we¬
Ddergalla honom hwad han gôr? (ho driſtar ſigat
raffahonom/ när han Hr nâgot ondt$) En Konung c, 21:03
Élagade therôfwer/ at / tá han cljeſt wid ſitthof hade all Ludovic:
timg /fattadeshonom likwiſt ſanningen; (the menniſkior/Xk, Gall,
ſon ſade honom ſanningen) och hans ſon frâgade en gäng Rex, Ca»
fim Munnfkenck7 omhanike wore {then meningen/ gt rolus VII
fä Potentater fommaini Himmelen/ o<hwadorſaken Si AEO |
thertil war? Tä nu theune icke wikle vt medſwäaret / ſade 7 i
han widare: Hurnärthet at vndrapä/ at ſà fä blifrog "8 © %
ſalige/ emädanthe omkring fig hafwaſà fä mennuiſtkior /
\ſomtilbôrligenförehälla them ſanningen? Och thettà felet
fliñesicke allenaſihos hègahufwuden}/vtan o> hos andra
FÉ medriígareſtänd/när the allenaſthafwa nâgon förmän
igodelar/machtohäa. Nn $: 4%,