OCR Output

296 Siale-Sfattens fôrſte Del /

hwad menuiſtian i ciden ſadi hanwver/ thet ſtal hon vp¬

Gal. 6: 7-Mffára i ewighet; pá hwüilket rumträd faller / ther biifs
Pred,11: 3-wer thet liggiandes ; thenſom dôr i ſina ſonder / dfwer
—— honom blifwer Guds wrede ewinnerligen/ han blif4
wer i ſatans wäld exwoinnerligen/ hanmäſte brinna och

kan icke brinna vt ewinunerligenz tà ſkal thet heta: Sâ

my>et hanſighafwer herliga hâllet/ (ſä moet han

hafwer tyckt om 11g/ á ſtor luſt och glädie han haft i

ſina ſynder ) och i wslluſi warit | ſàmy>et (tencter

Vppenb. Honom p1n0 0ch grät. gf
82 6. 25. Ser nu/ mine brôder o< ſoſtrar! thentmed
(nd beheftade Siälens beklageliga rilſtând pá en

âng: Hon ár Gudsé ficndſká/ och en ſtyggelſe fôr hans

elga ògon/ englarnas wämjelſe - dieflarnas wán / ds

kia och glädie/ Guds korckias ſkamfle> o< etterbôld /

- vtſluten ifrän the heligas delachtighet/ beröfwad alla

_fhe nädegäfwor och friheter / ſom Guds barnäga; hon

ár ſkemd wid ſin ſtôrſta heder/ fattig wid all ſinrikedom/

ſtygg wid alt ſitt prál ; hon är jordene enbdrda/ och al¬

‘Tom creaturomen ſorg; ehwareſt hon gär och ſtär / är

hon med helwetis ftendar kringhwerfd; hon är fattig /

Luth, in hetena och föôrbannelſen i ſig ſáſomwatn; förbaunad är

Gal.1. hennes ingäng och vthgäng; hennes bônochGudstienſt

Tom: IV. ây ſynds hon ârett letwandes dôdt as/ och en rett hel

Jen. lat, f, ipetisbrand/ hon lefwer idódenom / och ár dôd wid ſin

13, hta lefnad; ſâ at wär ſtore lärare ſáger förthenſkull

wäl! Thet ordet ſynd författar vti ſig Guds wrede o<

hela ſatans rike // och ár ett faſeligare ting/ ân manvt¬

Anſhelw. tglg fan. Och en annan bedyrade/ at omhan päthen

_3Þ, Cor- eng ſidanhade helwetisôpna gap/ men pá then andra
nel.a Lap. o nden/ ochblefive twungen til at vtwälja etthera |

prag wille han hellre waraihelwetet forvtan ſynd/ än iow