OCR Output

Oti thett med ſytid beheftade Sidlensbeklageliga tilſtänd. 279

at lagaſâ/ at hon blifwer intet annat án ett ordeſquwal»¬

lerz ehuruwäl n fòrmà the fleſta thertilz at the aldes

les gau bort bedia / at thet ar för themen oluſt/ ett

gabberi och en galenſkap. BAN

6. 24. Gâr hon til hwilo/ ſà âro the kring om hen¬

nes ſäng/ och hielpatil/ at hon ſofwer ſäkert / och ju ike

kommer pà nâgra botferdiga tan>ar. The fórmâhen¬

nei ſômnen til ſamliga och ſyndigadrômar ; om hon
waknar/ laga the ſä/ at hon jemwäl pà ſin ſengtenc-p „;.
Fer til (Fada/ och antingen förluſtar ſig af ſina fórbis ?* ”
gängna'ſynder / eller grundar pà thetilſtundande. Om

en âdan menniſkía kan man intet annat ſäja/ án at

hau ſofiver i diefivulens famn ¡ och gâr til ſengs med

entiuf / mandrâpare/ vlf och lejon ; thet är allenaſt
ettſtegemellan henne och then ewige dôden: ett enda âret/

ſom héune ennu vppehäller | och i>e tilſtäder helwetis

andar at fullfomligen fullborda ſin wilja och âſtundan

pà henne / Guds längmodighet och mildhet / ſom wen¬

tar efter heune til bettring/ hwarpä hon likwiſt litet

tencker. Nár nu nâdenes tid gâr förbi / och then fôr¬

máätne ſyndaren alla nâdenes medel / ſom honom til¬

biudes / framherdeligen fôrachtar / ſä fommer tà enteli¬

gen thetta älendet til ſin rettahôögd/ at thet heter / ſäſom_

thet ſtär om Saul: San blef dôd i ſine mißgerning. Chron

Salig Herr Philippus Melanchthon hôlt fôre / at thee 1°

äro the faſeligaſte orden i Skriften/ när thet ſäjes om

förrädaren Juda: Satan Forinihonom; ochoman- 12h 1227,

dra ogudachtige/ ſâſom ofwantil formält âr: diefwu- |

lenkommer/ och tager bort ordet vty theras bierta. cii.äi er

Til them mâge wi ock leggia theßa / náâr thet ſäjes omi 1.5c khi¬

the obotferdige / at the d6 i ſina ſpuder. Ty efter dô- ñor.p. 19.
den âx ingen nad / ingeu beitring/ intet hopp ME Joh, 8; 244

| | "DIH |