OCR Output

om then ried ſynd beheftade Siälens beklageliga tilſtänd. 277

fôtman botes 1 idel galla/ ſä at thet heter: Thet är
tine ondſkos ſkull/ at tu ſà plâgad warder/ och ti:
11e olydnos/ at tua yepſi warder; altſ# mäâſte tu
fà weta och fórfara| hwad jemmer och ſorg thet
med ſig hafwer/ at tu dfwergifwer HZLErratt tint Lie, as lb
Gud/ och ide fruchtar honom. Thet är ingen an¬
nan ât\kildnad emellan ett ſäkert och öfwerdädigt/ och
emellan ett förſkreckt och engſligit ſamwet / än then ſom
ſinnes emellan twenne illgerningsmän/ hwilke haſwa
wáäl bâde räkat i Öfwerhetens hender / doch atthen ene /
ſomredan ligger pà pinebencken / mäſte wiſa then ans
dra / ſom ſer pá med/ hwad ock han nägon ſtund therefs
ter hafwver at wenta. Sä ärnu en ôfwerdädig ſyndare
en rett álendig meniſtia / jemwáäl tà/ när han ſitt âlen¬
de ennu icke erfenner / emádan han dageligen ſamfkar
Guds wrede ôfwer 0! och förſamlar idel tôrnen och
nâlar/ ſom ſedan ſkola ſóuderſlita o genombâra hans
hierta, Judas / och then andre/ ſom wi talade om /
blefrvo icke fôrſt álendige/ när ſtälens förgit / ſynden/

Gud och til ſynden / bôrjade theras âlende/ ſedan blef
thet allenaſt vppenbarat.
F. 22. Man kan medretto ſâja om the ogudachtiga

GS EA at the âro AE helwetis E
och äom the trogne âxo redan ſalige / och med Chri- k
ſio JILù ſatte i thet Himmelſka wäſendet / altſä pou €
áro the ogudachtige/ ſà lenge the ſâdane blifwa / redo
dómde/ fördômde / och bâra helwetet i ſin barm / e-Joh. 3:43,
huruwäl the thet icke mena eller weta. Om wi med
ôpnada ôgon fffulle ſe en otrogen och oborferdig ſîâl /
ſ Æulle wi faſa För hennes ſtygghet/ och ſe henne med
nägra dicflagr/ efter the i heune herſkande ſynders an¬

| : Mm 3 tal/