OCR Output

| 1,Moſ.B.
4:14.

Camerar,
hor. ſub¬

cil, Cent,
2- CA4P+e 30s

ſä fôrfòlgd och engſlad/ at han hwarken dag eller natt
hade nägon ro; han war oſtadig och flychtig/ likaſom
Cain/ ändoch ingen menuniſtia honom förfölgde ; han
lopp ifrân thet ena rumet til thet andra / likaſom ett
diur/ ſom blifwer af hundar och jägare förfölgt; han
fläſte/ lifaſom en then ther näſtan hade lupit andan v¬
tur fig ; âängeſtſwetten lopp öfwver hans anſichte hope¬
tals neder; han ſäg älendig vt / wax mager och blek ;
omſtônt man freſtade pá at hugneligen tiltala honom/
ſä hade han doch ingen ſtadighet til at hôra thet/ och thet
wille icke faſtna hos honom. Han kunde wara en föôr¬
flaring ôfwer thet ſinnebildet / ſom en lärd man anföô¬
rer / hwarvti föreſtelles en af brômſar och getingar fôr¬

Fruftra curris! Zulôper fäfengt! Ty en ſädan men¬
niſktia mà lôpa hivart hon wil / ſä blifwver hon doch pâ
alla ſidor af ſina ſynder och thet vprôrda ſamwetet fôx¬
fölgd/ och finner ingen ro tilſin ſiäl/ med mindre hon
tager tilflycht til then korßfäſta JEſum/ ſäſom en näde¬
ſtol af Gud alla fattiga ſyndare i hans blod fôreſatt.

. 27. Nu churuwál icke alle / ſom lefwa i framher¬
deliga ſynder / âro ennu komnei ſädant tilſtänd; ſà tie¬
na doch ſáädana exempel til at fôrhâlla them / hwad the
antingen här timeligen / eller ther ewinnerligen hafwa
til at wenta. Shynden áâr ſiálens fôrgifft | ſom hos
mängen ike ſtrax werckar. Likaſom menniſktornas ond¬
ſta hafwoer giordt ſig omak at finna pá ett ſâdant e
ſom förſt efter en rund tid hafwer ſin wer>an; ſà ár
thet med ſynden / hon âr ett ſockradt fôrgifft / thet män¬
gen med luſt tilſigtager / emädan han therwid blifwer
intet warſe/ ſom motſtrefwigt och ſkadeligit är : men
thet finnes wl pá ſidſtoue/ nâr PERTE / 0

: inga

E E E R E E SSL LA

E E

[A