OCR Output

orn then med ſynd beheftadé Sialetis beflageliga tilſtänd, 295

phetenom Exechiel, til en tid tílhopa rulladt och ſam¬
manwikit/ men närthet oplätes och vtbredes / är thet
vtan och innan med klagan/ ach och we beſkrifwit. Ju (2: 9,10.
lengre then förblindada menniſkian ſondar / ju mera
wedſamkar hon öfwer ſin fattiga ſiâl: hon âr lif eu
drucken / ſom med luſt ôſer i ſig iny>ken hebigdrocë/men
befinuer fôrſt efterât then ſtadan / ſom han ſig til ſin
helſa giordt hafwer. Theras cxempel/ hwilkom thet
ſârade oh betungade ſamwetet ſtor hierkans ängeſt til¬
\kyndat hafwer/ kunna therom wittna. Huru ömkelis |
n talar három then botferdige Konungen David ?

in ynd Ar altid fôr mig / ſäſom ett faſeligit ſpò- ?l 56516,
ke/ eller en ſtygg ſéräpuk; ehwad jag ſofwer eller wa¬
kar/ ſà ſtär hon inig altid fôr ôgonen. Frelſa mig i-_
frân alla mína ſÿnder! Frels mig ifrâà blodſkulder !?l. 39: 1.
Likaſom en menuiſtta / ſom hafwer räâkat i lifséfara {[
är kommen i watn eller ibland rôfware / eller en wan¬
dringsman / then hundar hopetals ruſa pà / och ſlit
honom pá allá ſidor/ mâtte ropa: Ach freiſer ! frelſer !
altſä ropar han til ſin Gud: Ach frels! frels! tu barm¬
hertige o< nâdige Gud! Lina ſynder hafwa tagit
mig fatt oh kringhwerft ſiſom ſkellande och bitande ©" #9: 19
hundar / the engſla och förfára mig / ſà at jag / tin
_ hielp fórvtan / mâſte blifwa liggiandes och fôrgäâs.

$. 20. DU gick thet med Juda / ſoin af en ringa
penning förblindad icke ſydde fôr at fôrráda ſin HEr¬
ra? Dref icke hans hiertans ängeſt och thet af helwetet
vptenda ſainivetet honom til fôrtwiflan? Och ſâlunda
hafwer thet ſedermeraq gädt med mänga andra. Jag
hafwer kendt en man / ſom i ſin vngdom och jemwál t
ſin medelälder / tá hanredan war gift / war begifwen /
pá otucht / dagelig IEE och andra ſivâra ſynder/

: m2 men