OCR Output

214 Siâlé-Skattehs förſte Del /
Jon. 12

— EL 592 13, 9D / och wittnar eller ſcoararemot henne; hon blúf
Pl. 51:3. 11, Wel È Guds bok vpteknad/ och ifôrſeglada knippert
Job. 14:17, ſammánfattad och fôrwarad. Thetta läſer oh hôrer
mängen menniſtia/ o betencker i>e/ hwadthet pà ſg
hafwoer. Säſom thet är fatt med lekamliga ſulder/ at
the ſtiga hôgſt innan man thet menar; ſä gâr thet med
ſynden. Mängen menniſkia tyker wäl wara/ at hon
pá ett ſtelle hafwer credit / och vpbár altſtadigt / men
frâgar icke efter/ huru ſtor hennes räkning är / til theß
han legges fram fdr hennes ôgon / ſàathon häpnar/och
ſäger: Thet hade jag intet ment. Altſà gâr thet o>
med the ogudachtiga/ the lâta thet altſiadigt gä lôſt pà
Guds nâd och harmhertighet | och ſynda alt framaent/
icke imenande | at the hos then rettferdiga och helga
Guden ſola aôra ſà ſtor och ſwär räkning. Tro fritt/
min menniſtia/ at tu i>e gôr thet ringaſte ſom ondt
áâr/ och intet fâfengt ord talar / ja / ingen ſyndigtancka
hafwer / ſom icke vpteknas i Guds regiſter / och thervti
icke fórr vtplanas/ ân nârtu med hiextelig änger itro¬
ne beder om förlätelſe. Altid/ echwareſt wi o>k âre/
âren hand tilſtádeé/ ſom vptecknar wära ſynder: ſkulle
máängen fä ſe henne/ ſom Belſazer, ſá ſfullehan icke
mindre än han / fôrwandla ſitt anſichte / förſtreckias /
Dan. 5: 5. bdwva o< darra/ fôrnemligaſt / om han funde láſa
hennes ſtrift / och weta ſina ôfwerträdelſers tal. Sä¬
ſom thet nu âr ett ſtort âlende/ at wara mycket gelds
bunden / ſâ âr thet ju my>et älendigare at wara ofwers
hopad med ſyndaſkulder / och ſä diupt i Guds regiſter:
F. 19, Menniſkians ſamwet mà jag med rettotalla
Guds Genſkrifware. Ty ſäſom ſynden blifwer vpſkrefz
wecii himmelen / altſä ock i menniſtians hierta. Hon
mcnar thet i>ke/ doch lärer förfarenheten/ at ſamwe¬
tet. x ofta ſâſom thet brefwet / hwilket förehölts M
¿ ô

Ataris Y AME TRE Ma E daD SE i AC al AAR LEN A AE