OCR Output

orn then tuned ſynd beheftade Siálens beklageliga tiſſtänd. 273

af engſligit ſinne träta med en otackſam, och fdrhâlla
honom ſina wälgerningar : Ach / ſäger han/ ár nu
altſammans bortglômt/ ſom jagemot eder giordt haf¬
wer? Färjag thet til tak för \á mänga wel gerningar /
ſom jag eder bewiſthafwer? Hwartil Moſis ord hôra :
Taar tu | HLrranom tinomGyd/ tugalnaoch
owiſa fol? Ar han ide tin Fader och tin Herre? ; Mo. B,
fwoer han ide allena giordt och beredt tig! Si/ 32:6,
menniſtkia/ hwad ſynd är / och huru ondt tinom Gud
hans folcks obotferdighet och ondſto gôr ! Tu gár tin
âng/ ler/ ſiunger och ſpringer/ och finner tin glädie i
Midenes ſtyggelſer; imedlertid ſer tin Gud pà tin ond¬
ſo med bedrôfwadt hierta/ och beklagar tin blindhet och
galenſkap! Tu gôr tin Skapare och milda vppehállare
emot/ tu wanhedrar Guds Sons blod/ ſom han pá tin Ebr.i0:29.
äterlöſning anwendt hafwer / tu bedröfwar then Helga Eph, 4:30.
Anda / och gläder helwetis fiendar / och gifwer then til¬
felle/ atthe berômaſig emot Gud / och ſäja : Theße ro
the menniſkior/ ſom hantil ſitt beláte ſtapat och ſà dyrt
âterlöſt hafwer / themwi nu likwiſt hafwe iwärt wäld/
at the tiána oß eſter wär wilja. i
$. 13. Nu ehuruwäl then längmodige Guden/ efter
ſin ſtorakerlek ock barmhertighet / til nägon tid dfwer¬
ſermed mennuiſkian i hennes obotferdighet / o< wentar
efter hennes bettrings; ſä mäſtewidoch icke mena / at ſyn¬
derna blifwva bortglômde och intet achtade. Ty then
Helga Anda talar mechta efterten>keligen härom. När
tnenniſkian gäâr i ſin ſäkerhet / och menar / at hennes
mifigerning är ſäſom eit rop/ ſomgär förbi/ och ſäſom
ett liud/ ſom i wädret förſwinner; à ſäger han / at
han ropar aît vp til Himmelen/ och ropar likaſom“ Me
ach och we ôfwer ſyndarens hals/ Han konumex vp för BSE
Mm Gud/