OCR Output

i “ Siáles Skattcens förſte Def

: “o bâfwa/ ger HErren. Ty mitt fold gór en
dubbel ſynd : mig ſom är en lefwandes kella dfwer¬
gifwa the/ och góra ſig brunnar/ ja | vſla bruit¬

le mig hórſamt wara/ och Jſrael pá minom ws¬
gom gâ. wad hafwer jag giordttig/ mitt fol>/
óch hwarmed hafwer jag betungat tig? Thet ſäg

e :
PfALgi: 14,

och Förloßat tig vtu träldoms huſet. itt fol>/

ten> doch ther vppà / hwad Balak Konungein t

Moab iſinitet hade / 0ch hwad Bileam Beor ſon ſwá¬
radehodnom/ therjju vppämer>ia ſkullen / at HLr¬

Mich. 6: ren hafwer giordet eder alt godt. Hwilken ſorgeliga

difade / och fà woro the ſom rettade ſig therefter | forts
ſatte och med târar ropade; Jeruſalem! Jeruſalem !

lifaſom hônan förſamlar ſina ky>lingar vnder ſina

37e y
_ Hwoad tin frid tilhbrer | | worde tu thet wißer¬

Luc.19: liga i thenna tinom dag beten>iandes/ eic.

# 6. 17. Hwadär thetta anùat/ än likaſom wihörde
en hôgtbedröfwad fader ſucka och klaga ôfwer ſitt wan¬
artiga barn? Ach tu fattige/ förblindade menniſtia !
hwad gôr tu mig för hiertans ſorg? Hivi áſtu doch ſà
galen och dârachtig/ at tu öfwerdädigt ſtörter tig i fôr¬
derfwet? Huru ſal thet doch pâ ſidſtone gâ med tig?
Mäâíte nu aîl min faderlige kerlek'och trohet fôrgäfwes
arapà tig? Eiler likaſom enifrande terliíg wän Gt