OCR Output

om then ted ſynd beheftabe: Sidlttis beklagtliga tilſänd,

x : Ct — Z i: s vox MÉ ASE iA > ‘<a
|” fige wilja allenaſt förſtà thet om Gudfruchtiga mennie
Æftor/ ſâſom om Noach», .Lameckhx, ibfivada dfwe

fom warit mechta bekymrade och: bedröfwada ófwer
them: förſta werldenes ſhud/ IAN te/at/ emá¬
dan theu Helge Ande t them / för“thên-öfwerflödiga
ondffans ſull / âr blefiven bédröfröad/- ſâtilegnas thet¬
Gud fſielf.. Men thetta gôr icke folleſt widtheunatlaræ
och eftertenckeliga. texten; Ty omi HErranom/ ſony
fâg: alla menniſkiors ondſko / och hwilkom jemwäl the:
ras hiertas vpſât.war ofôrdolt / ſdjes/-at menuiſkiornas
ogudachtiga wäſende bekzmrade joùñom! i. hans hierta.
Thee warthen ſamme HErren/ ſom rax therpä be«
flôt /’ at han wille föôrgòdra menniſtiorna/ ſomhan ſka¬
pat hade’ / vtaf jordene.. Therfôóre fôrklara andré the&
om ſtelfwa then Helga och rettferdiga:Guden /-ochſäja:/:
at thet efter menuiſkioſett är om honom talat / til a
föreſtella hans hôgſta miſßnôòje / ſom han wid mennít-:
ſtiobarnens ondſtòo hafwver. Wiſſt âr thet | at/ faſt än

Gud icke hafivex ſäâdana rôrelſer oh fórandringar/ ſom;

en menniſktia/ ſä at egenteligen och efter menniſktoſett*

nâgot ſkulle ängra eller bedrôfiva honom'; ár lifwiſt__

ſynden och’ thet ogudachtiga wäſendet honom:ſà emot /*

och författa ſádana Sêriftenes ordelag ſ my>et: i-ſig/

at wi thet icke fatta.eller vttala kfunne. 7
$. 16. Hit hôra the Sfriftenes rum / ihwilfathet

gu NS inajeſtetet införas' engſligen' ſuckaüdeso<h

lagandes ôfwer thet menniſkliga okynnet: hörerjſhim?

lar / ochtujord fattat med öróntn; ty HLrreita-'

lar: Jag hafroer vpfódt bar/ och vphógt/ oclp¬

the ard mig affellige wordne. Ach we thee ſpndi-¬

ga follet; thet foltet af ſtor mißihandel. UâtœEl. 1: 242

doch Himmeles gifwa ſig therwid/ förſkrectias!