OCR Output

as ’* SidleéStattcns föſte Da/

thervti, Hit hdrero>k thet ſôm ſtär i tredie.
ugans land/ hafwa orenat thet/-och fórorſakat / as

ar ledſe wid then

och ice fan ſineltas i magen/ hwarwid hon wämijes /
til theß hon enteligen gifwer thet ifrän ſig igen. Jor¬
den ár lifaſom glad / nár Gud i ſin wrede hemſóker oc
förgôr ſin godhets fielfswäldiga förachtare/ ſà.at hon
llippex thei: hwilket kominerx dfwerens med thet ſom

4 ce the med Gyuds trógua barn ſiz>a efter then tilfom¬
100. p.267. Mande herlighetens vppenbarelſe/-at the ängſlas alt

20° 2 22% Achtaré til tienſt. | :
: $: ‘1x5, Men thet mätte wara med creatuxen huru

ten âter mechta bewekeligen talar: Men tà 5Mrren

ſâg/ at menniſtiones ondſka war ſtor pâ jordene/

och all hennes hiertas vpſât och tanda war altid
benägentil thet ondt war; tà ängrade HLrranom/

oc, N han hade giordt menniſkiona pà jordene / och
LAON ’thet bekymrade honom i hans hierta. J grundz

i a6 tcxten ſtär ett o1d/ hwilket tilfdrene brukas om barna

hôgſta mißnôjet / ſom Gud hafwer wid ſynden. “uE