OCR Output

268 Südle-Sfkattens förſte: Del/
t ſom menniſkian gôr / ſâlenge hon i>e ſkyrer ſina tui
/ Jae, 12 go) thet dr / ſà lenge hon âr en förſmádare / liugare/
afdantare/ eller med ochríſteligit emt och geckeri}
| Fôrargar eller bedrôfwar ſin neſta / eller eljeſt med fä»
Marth.12: G;z0ç4 01d/ vpſäteligen ſyndar. Hit hôra the Pros
Y» phetiſka orden: hafwer ide mer ſpisoffer fram fà
_ fengt: rôkwer>ärmig ſtyggeligit ; mymänaderoch
Sabbater/ tà j ſamman kommen / má jag i>e lida,
Min ſil hatar edra nymänaderx och ârstider / (edra
_ Hôgtidsdagar och fôrſamlingar ) Om j ân vtre>en
edra hender/ à bortgômer jag doch min égonifrân
- eder: och om j äanmy>et bedien/ ſà hórer jag edex
Eſ1:33.ſeq doch intet/ ty edra hender âro fulla med blod.
Oliander $,-13. Öfwer hwilka ord en förnám Theologus gôr

„difa för them / fom hôra thet H. Evangelit prádil¬

© yningar/ ſiunge Pſalmer tkorckian / lâte wid Litanier

„ſig infinna / och gä til Nattwarden / men thefi emel¬

»lan hâlla ſig wid girighet / afwund/ hat / hôgferd /
sfkettia} froßeri / dryckenſfkap / otucht oh andra odhgder /

»och icke bettra ſitt lefwerne. Ty thenvtwertes Guds¬
»tienſten behagar icke Gudi / hwareſt ingen ſann bet¬

»ytring âr therhos. En annan Prophet befaller then

fôrra/ tá han af Guds helga munn ſäger: Jagäre¬

drom högtidom gramſe/ och fórachtar them och

lan t>e lida edart rókoffer vti edra fórſam!ingar.

Och om j mig än offradenbrennoffer ochſpisoffer/

Amos, 5 :\à hafwer jag doch ingen luſt thertil. af bort
R tina wiſors buller ifrà mig: ty jag orkar i>e hôra
13.8.9. tift Pſaltareſpel. Korteligen ; The 0gudachtigas
28:9, wag (theras företagande / theras górande och gute)