OCR Output

_ omthen tied ſpúb beſeftäbe Siälets beklagäliga fiſtänd. 257

then matkar vpfrätade/: oachtadt hans Kongliga prez, j
tiga klädning och thet ſkromtaude folkets tilrop. The Aoſtl G¬
amle hafwa hârom welat förtália en ſädan lärodict.Tiiui
En engel reſteuted en gammal fader i freinmanude landz’x.mpel.
tá the nu mäſtegá förbiett rutit illa lu<htande as/ hôlt bof pi 1.97
méenniſtianmnunn och näſa igen / och frägade engelen /
ey han i>e giorde ſammalunda? Han ſwarade:
Thenne ſtanckeu gôr oß englax glsintet/ men när men¬
iſtioxna falla i ſhynd emot ſitt ſamwet/ ſà âr thet then.
ftancken och orena ſuchten / ſom oß fördrifwer. 9
“$. 12. Men ſynden gôr ike allenaſt meuniſkian ſielf/
vtanockalt hennes gôrande /jemwäl hennes Gudstienſt/
bennes ofér/ hennes bôn/ heúnes almoſor/ hems
ſkrifterinäl / hennes gäng til Nattwarden /-tilidelſtygs "

förgiftig/ hurw kau watnet wara rent och helſoſamt ?.

Then ſom vploftér orena händer tilGud / och tòôrs vn¬

derſtá ſig at tiena honom med ett argt hierta / han âr.

lif en oterig ſelle / ſom fär fram ât en Konung en dry>

A ett orent och otekt kerl Thetaár klarligen grundadé

i Guds ord. Then Helge Paulus ſäger : Themſom

tene ro / ro all ting ren: men them drendm och
otrognom ár intet reut | vtan bâde theras ſinne

(eller hog ) och ſamwet âr oxent. The ſäja ſig ken¬

ng Gud/ men med gerningarna nektathe thet/ efter

the âro ſtyggelige för Gud/ ocholydige/ ochtilall
la goda gerningar odugelige; HErren JEſus ſäger [TGL 15:16
at han ock ſomliga / ſom hafwa propheterat vtihans

nami / vtdrifwit dieflar och krafriga gerningär
giordt / ſtal pâ then ztterſta dagen fôrtlara för 0, e
gerningsmäit/ o {rwiſa them til ewig Cds
melſe. Apoſtelen Zaobus förkaſtar all es | 4D
O > M2 NA on