OCR Output

CEE

’omthen tnedſynd beheftade Siäilens beklageliga kilſtänd. 2
ífrán ſolens lius/ âr och âger han intet annat än mòr¬
“i A när menuiſkian wender röggen til ſin Gud /ds
ger hon intet annat án ſkada och ſam: hon wandrax
i mör>ret/ och wet idehvwart hon gâr: ty mör, Joh. zr:
kret hafwer förblindat henmes ógon. Vtom Gud
och hans nâd är intet annat än elände/ nôd o< dôd.
Sâ lenge grenen blifwer i trät / hafwer han ſat o<
fra thervtur ; men omhanſlites therifrän /mäſte han
förtorkas/ och hafwer intet annat án elden at fôrwen¬
fa. Sáâdan âx en menniſkía vtom Guds nâd och HErs
rxans JEſu gemenſkap/ hon hafwer intet andeligit/ gus
domeligit lif i ſig/ och hörer til helwetis eid. HZwilkets
ſom ide blifwer imig/ ſäger Chriſtus / (genom tron/
hwilken ſom genom vpſäteliga ſynder ſliter ſig ifrän mig)
ban ſal bortt'aſtas ſâſom en gren/ ( then wingärds¬
mannen tillika med andra afſkâr) och fôrtortas ;
och man bindex them ſamman / och kaſtar ielden{]ſoh. 15: 6,
och the brinna. En ſädan menniſtia âx lefwoandes1. Tim,:6,
dód/ hon är med lefwande kropp liflôs. Ty genom vp¬
ſâteliga och framherdande ſynder blifwer tron förqwafd/
gemenſkapen med Chriſto / ſom ár wär ſiäls ſtäl- och lif /
âtſild/ then Helge Ande vtkaſtad och bortdrefwen/ och
ſälunda blifwer ſondaren infòr Gud o< hans Helga
_englar/ icke annorlunda anſedd / ánen dôder: hwarpá |
ock wär Saliggöôrares ord ſyfta/ them han lät ſkrifwa Vypenb.
- til Biſkopen i Sardis : Ty hafwer namnet/ gt tu z: 1. ¬
lefoëer / och Âſt dód. Och anuotſtádes: Lt the d6- Macch, 8:
da begrafwa ſina dóda. 1] 226
$. 10. Thetta ordelaget är för then köttslige men-.
niſkian en galenſkap. Hon tencker : Mat ocy dryck

ſinakar mig wál/ jag gâr och ftâr hwar jag wil/ jag —