OCR Output

orti thei tiied ſynd beheftade Siüálens bek lageliga tilſiänd. 26z

ſicht / och icke mer behöfwer rádas fôr theras ſtraf/ o
wet i>e/ at thet tà ár i thet aldrafarligſta tilſtändet /
och i ſtellet fôr fóreldrarna mâſte bida bôdelen ; ſä gâr
thet med en ogudachtig ſiál : hon ônſtar i förſtone/ at
hon hwarken til Gudomelig elléèr menniſtlig lagmä
wara förbunden / och iall ting hafwa ſin wilja/ tilat
gôra hwad henne lyſter 3 hon wille/ at ingen Gud wos
re til/ fôr hwilken man mäſterädas / hon ári ſitt hier¬
ta hans och hans buds fiende/ emedan the i ſyndalop¬
pet âro i wägen fôr henne. | ;
F. 7. Therfôre ſòker hon alt mer o< merat ſilja ſig
längt ifräân Gud / rifwa hans lagoch dom vtur ſitt hier¬
ta/ och icke tenckia therpà; ſamwetets genſäjelſe föôr¬
achtas: til then endan [efwerhon gerna dageligen i ſus /
och wil ice beſinna ſig ifrà diefwulſens ſitar0/52. Tim, 2:
hon wil i>e lida nâgot intal / ‘nâgon förmaning oh! 26
warning; korteligen / hon wil wärä fri ifräân Gud] i-¬
frân hans lag/ ifräân ‘all Chriſtelig plicht / ifrän all
fruchtan fôr heltvetet ochſädant mera ; hon wil watkert
obrydder och oförhindrader wandra äuda ât heltvetet /
och när hon kan hinna thertil/ à menar hon/ thet âx
en herlig ſak / ett öônſteligit lefwverne/ tà fan hon wara
retteligen glad / och niuta thenna werlden efter ſitt ſyn-"
diga ‘hierkas fulla nôje. Wär Saliggdrare hafwex
welat fôreſtella thetta i then fórlorade Sonen/ om
hwilken ban ſäger/ at han lade all ſin ting tilhbópa/
och for lângt bore ( fierran ifräán ſin fadérs hus ) i
fremmande land / och fórfor ther ſina Ágodelar / al
i ther han lefde éfwerflödeliga. Thenne odugelige 10-1513
ſellen hade wál-oct funnat wara luſtig / i ſinFädernes¬
ſtt-d/ ‘o finna ſellſkap / ſom hulpit honomat med gl
die fôrtáxa hans goda; men tàhade hanaſtidmáſt Nd |
25) Toa