OCR Output

260 SidleoSkattens-frſit Del?
Se the til- ennu nâgot hierta/ eller nâgot fórſtánd / emedan-hon
fe e rc, âr ſá aldeles blind och ſäfer / och fan ſá aldeles glôma
hund c,56, orf ſig ſielf. Doch má man om heune ſäja / at a8
p, 204, rt fôrfiuſad/ ſáſom Apoſtelen ſäger til Galaterna: H0
cap. 3: 1, Pafwoer kiuſat eder / atji>eſtullenlyda ſanititgene?
Satan förfíiuſar mänga mennijſkior / t thet han formär
them thertil/ at the i>e ſe med ſcende ôgon) i>e hôra
med hôrande ôron/ wid ſundt förnufft intet förſtá/ wid

och wid lefwvande kropp âro d
lefivande kropp âro dôde och hafwa intet lif. Omman
ſer/ at en fôrnám Jungfru henger efter'eu gemen och
kiderlig farl/ och lâter ſig afhonom föras-och förfdras /
ſä ſäger man : Thet mäâſte aldríg wara tett } karlen
mäſte hafiva giordt henne thet. Hwadwilje witäan¬
nat ſâäja om then menniſkliga ſiälen/ när hon ſliter ſi

ifräân Gud / och hâller ſigintil ſatan/ närhon ôfwergifs

blifwer-otrôgen emot ſin Blod-Brudguma/ then deje¬
lígaſte ibland menniſkiors barn / HErran JEſum/ och

blindad och förfiuſad? Om ſädant then ined ſynd be»
heftade ſiälens EEA tilſtänd hafiva. wi thenna

gängen at haudla. Gud lâte thet tiena oß til en aug
rſkreckelſe och ſann bettring/ genom Chriftum JE¬
ſum/ Amen. | LLA #

- Afhandlinget,

16547 CI 4 LIO

GYM man i ett delte tulle föreſtella ſatan i en faſes
lig ſkapnad / medſtora horn /ote>t}egg och mule]
forpeklor i ſtället för hender / och, boctefdtter | hiviifou