OCR Output

om het i ſynder framhärdande Silent. 255
der/ regerar, «Bed honom / at han korsfäſter tittkött
ſamt med. luſtar och begárxelſer / och bewarar tig fôr til¬
felle til ſynd / eller/ om thet ju af ſatan o theu onda
terlden tulle gifwas tig/ at han genom ſin kraft hiel¬
per tig thet fdrachta och ófwerwinna.

_6. 48. Sram föôr all e wachta tig wáäl | när tu
med hiertans andacst / och kenſel af mycken trôſt/ oh
ſtor fôrſáfring om Guds náâd / hafwer gäâtt til HEr¬
rans helga bord, - Háll fullkomligen fôre/ at diefwiu¬
len ingen tid mera lurar pätig/ och ſoker at ſwika tig /
án then tiden. Ty om EE fan âtex ſtdrta tig i
nya eller fôrriga ſonder / wet han wäl / at titt fall lä»
rer wara à my>et ſwärare / tin otackſamhet ſä myc¬
fet ſtórre/ och titt tilſtänd ſà my>et farligare / men
hans ſeger/ then han emoktig erhâllit | ſt my>ket an¬

jan EI Ei gen vpſäteliga ſhnder/ ſulle rycka tig vtur
Des iſti gemenſtap/ fatta tíg à moet faſtare i
na flor/ at thet ſedan lârer gä iny>et ſwärare med
tin omwendelſe; ja / han lärer fara therefter/ at han
tá fôra tig: vtur then ena ſynden i then andra/ i ſáker¬

t och i obotferdighet! och om Gud tilſtäder honom
thet/ rycka tig ifrän thet Sp i érigheten/ in¬
nan tu fant beſinna tig / och âter fly til Guds nd t
Chriſto. Therfdre wak oc bed / och ſg ofta: Er
re IXſu/ tu i mig, jagt tig! Lät ingen motgâng /
lit ellér nôd ſà ſtor mig komma tilhanda/ hwad hellre
jag ſkal lefwa eller dò / at the mig frân tig wenda. Jag
\tärhári en andeligſtrid / diefwulen görmig ſtor wända/{
och göôrthertil ſin ſtòrſtaflit / at flomma mig ig tilhanda¬
thyhielp och ſtor> min ſtróplighet / eljeſt mäſte jag falla
numed alla; men tu áft tro / ſom Skrifſten ſäger/ th9:

I JEs

wändetu niig hugſwgla. Rer y