OCR Output

50 Siále-Skattens förſte Del /

annorlunda känder / ân af ſina beſtällningar/ och icke
ſedder. Thet följer ju icke / jag ſer icke ſiálen/ therfòre
ár hon ide. Om et glas med roſenwoatn vti/ eller en
balſamdoſa ôpuas/ ſá ſer mana, churu noga man gif
wer acht therpä/ alsintet gä therotur; menaten krafft
Toinmer thervtur / thet betygar then luflige luchten/ſom
wi kfänne. När Magneten drager järnet til ſig / eller
rôrer thet / ſà ſe ike mina ôgon krafften| ſom thet gôr;/
doch ſe the wäl hennes wär>kan. Sä är thet ock här.
Ei heller fôljer thet / ſiälen är ſtild ifrän kroppen / ther¬
fore fôrſwinner och fôrgäs hon. Genom Apothekare¬
Konſt kan ju en ôrts kraft / hwilken är likaſom hennes
ſtl} ſtiljes therifrän / ſä at allenaſt aſta och orenlighet
lemnas pà bottnen/ men krafften ſtiger vp / hon inhäm¬
tas och behâlles i ett ärdeles kärl; och hwarföre ſkulle icke
Gud funna ffilja ſiälen ifrän kroppen / gôra kroppen til
ſtoft och aſto/ och bewara och vppehâlla andan i ſin
hand? Thetta talar jag allenaſtj ſom redan ſagt âr /
til at vnderwiſa then gudeliga enfaldigheten / ſom eljeſt
‘af hiertat tror Gudi i ſitt ord talande/ och icke twiflar
oin ſiálenes odôdelighet. :

1.Nyttan. $. 29. Men läter oß nu widare af thenna berättelſen
om then odódelíga ſiâlen taga en vpmuntring til Gud¬
achtighet. Oin ſiálen dódde med kroppen / ſà tilſiâr
jag/ at the hade vtforat then báſta delen / ſom bruka
thetta lifwet efter alt ſitt begär ; tà hade the ogudachti¬
ga báſt/ ſom med then rika fräfſaren lefwa hwar dag

Eſai.z2: 13, 0 ata och dri>da ; wi mâſte doch i morgon ds.
___ Sá kommer ny/ och lâter sf lefwoa wáäl/ mädan
Wish. B, wi kunne/ och bruka oß/ mädan wi vnge re. Lt
2:6 0 glade wara/ wi hafwe doch intet mer theraf /

an thet: Hwad behdfdes t {à mycken indda och E

j A org

R IRE O 2 Rg AA ERICA IO I - >.