OCR Output

> aL MELLE fe

om Sidlenes odödelighet. 49

hund och ett ſwin/ til theß han komméertit / hwareſt han
fal fôrnimma thet ſom han icke welat tro. |
$. 27, Och thet ſethe jemwäl aldrahälſt: ty the wilja
gem en obrydde och ofôrhindrade gáâ fort pá then
rede wägen / ſom drager til fordômelſe / och lâta icke
árna / ſà framt the icke ſielfwa begynua / och hafwoa
uſt at fórnôja ſig i ſin beſpottelſe / tala wid ſig härom.
Ett máärkeligit exempel härpä plägade then berömde Gisbertz
Medicus Forefſtus fórtálja / hwilfet hade tildragit ſig Voer.Ad¬
med Päfwen i Non / Paulus then 11. och i hans tid E
hôlts i Jtalien för allmáänneligen bekant. Tä en Fran- a V
ciſcaner Munck opwachtade honom pà hans ytterſta/_ 72.
och trôſtade honom med hoppet om ett annat och bâttre ?* #+*
l1f/ ſade han: Ar tà nâgot ? Munken ſivarade beſkedeli
$58 / athan ju wiſte thet wäl/ och for fort iſit tal. Men
äfwen wardt ganſka wred / och ſade: Bry icke mitt
hufwud med ſädant ſnack / jag ſkal ſnart förfarat.
$. 23, Jag wil icke mer omaka mig med theſſa lôſa
tnenniſkior/ (à kallar jagbilligt them / ſom hafwa ſli¬
tit ſiglóſa ifräân Gud och hans helga fruchtan/ oh wilja
wara til ingen tro/ vtan then ſom anſtär theras ogud¬
acktiga ſinne/ fôrbundne) vtan wid ändan af thenna Be¬
tracktelſen ſwara til ett enfaldigt inkaſt/ (ſâſom thet en
gâng är mig förehällit) När man är hos themſom hâlla
páat dô / ſäger en enfaldig/ à ſer och känner man intet/
tà ſrälen vtgär/ thet tyckes | ſom ſkulle alt wara vte med
then ſidſtaandedrägten/ ſomi wáädret förgäs och förſwin¬
ner. Jag ſwarar: Min Chriſten / andandet är icke ſtä¬
len/ vtan hennes wárckans thet ſidſta andandet fôr¬
ſwoinner i wädret / men ſiälen far wid then ſidſta ſu>knin¬
gen til honom/ ſom henne gifwit hafwers honär en au¬
de / hwars utfärd man icke kan ſe med lekamliga ôgou 5
jemwáäl medan hon POTES kroppen/ blifwer hon icke
gil