OCR Output

oth Sidlenes odödelighet, 47

bland the ſynliga bôr tóra en gudelig ning! oh i
helighet och rättferdighet göraſin ſiäl Gudi wälbehage¬
lig; men Satan förleder oß til allchaunda orenlighet |
oráttſerdighet och ſynder / och ſer intet hellre / än at
menniſtian/ ſom Gud hatwer ſkapat til ſitt beläte / mä
blitwa lik ett fà / genom ſkamliga odygder fördärfwa
ſig / och blifwa ſtyggelig. JECſus leder til ſachtmodig¬
het / wänlighet/ ödmiukhet / kyſkhet/ milddet / räâttfer¬
dighet och ſauning; men ſatan tilobarmhertighet/gruf¬
wclighet / fientelighet / hôgmod/ okyſkhet / girighet
och oráâttferdighet | ſom klarligen för ôgonen är/ och af
bâgges e nogſamt ſkônjes. Men hwilken för¬
nuftig ſiäl / nâr hon râtt betän>ker ſig/ ſkulle wilja vt¬
wälja the ſenare ſtyggelſer / och lâta fara the fôrra dog¬
der? Ganſfa wál hafwva Gudfruchtige och trogua Láä¬
rare i acht tagit / at ingen aunan nekar ſiälenes odôde¬
lighet och then tilſtundande domen / án the / ſom âro
thermed betiente / at thet wore allenaſt vpdichtadt. Ty
the ogudachtiga/ emädan the áro blefne Guds fiender /
à ſulle the wilja / at ingen Gud wore til / och emädan
the fòr timelig ſyndig wälluſt/ hafwa ſatt ſin ſiäl i pant
hos Diefwulen/ ſà ônſta the / at han inâtte wara fôr¬
gängelig/ och hwad the âlunda wilja och ônſta / thet
tro the gárna. i /

ÿ. 25. Doch kan man hos them jämwäl rôna thet7
at the ice aldelesfunnatro /thet ſomthe gärnawille tro.
Th churuwäl thetta är theras egenteliga ándamál/ at
the aldeles wilja utur ſitt hierta vtrota och afſtafa all
fruchtan för GUD / alla tanckar om then ſiſta allmáän¬
na domen / om ſiälenes odôdelighet / om Himmelen och
helwetet / och at the wilja hinna tilen fullkommelig för¬
_ſäfring om ſin ogudachtiga mening; ſà kunna the doch

icke fomma thertil/ hwiltet iblandannattheraf i |
; al ‘2