OCR Output

om Siáletnes odödelighet, a

ſom Gud ſielf lärdt | med, ſämänga vnderwär>k bekräfs
tat / thet ſom all Werldem trodt / och thet foin à män¬
ga Tuſende Helga fromuna menniſkíior genom thens

elga Andes wittnesbôrd| funnit ſant wara/ och med
itt blod oh lif beſeglat hafwva ?
| 6. 22. Wachter eder nu/ i Chriſteliga ſtálar ! fôr

thennua förgiftiga immen / ſomvtur afgründen vpſtigen
ár/ och thenna tiden à máänga hufwuden och hiertan
intagit och vpfylt hafwer. Förwarer eder dageligen
med bônen / och beder Gud/ at han inga ogudachtiga
Epicuræiſta tan>ar iedart hierta wille lâta faſtna eller
rota ſig/ vndwiker ſädama menniſkiors vmgänge: ty
the dro lika ſom raſande hundar / hwilkas bet ickealles
naſt / vtan o> ande / dregel och ſpott âr törgiſftig od
dôdelig! Bewarer edart hierta med all flit ; lâter
bort ifrân eder en 0nd mumn/ och wränga lapper
lter lângt wara ifrân eder. Lâter eder gon ſerate
fram fórſig (pá Guds ord:) witer hwarbes pà hô¬
gra eller pá wânſtra ſidona. | Ordſpr.4ë

6. 23. Sätter Guds ſanning emot Diefwulens lôgn/ 23-24,ſeq,
och hâller thet för en Satans rôſt/ nárman ſâger: Ja/ ¬
ſkulle Gud hafwa ſagt ? Är thet o> ſant/ at Gud , ygeB;
thet eller thet ſagt och vppenbarat hafwer? Är thet oE“,
ſant / at ſiâlen áx odódelig / at nâgon ytterſte dom / at |
nâgot helwete | at nägon himmel är? Sä hafwer dief¬
wulen talat af begynnelſen / ſá talar han ánnu. J fôr¬
ſtone hade han gòmt ſig i en orm / nu bor han i Athei¬
ſternas hiertan/ ſom offta âro hôge / wiſe och ſtore Pero
ſoner fòr werlden, Han tilbiuder them enfaldigom ſitt
förgifft och ſin ſtygga ſoppa til. at dricka/ ice i ſôlade |
lerkärl / vtan i gyldene kalkar: lâter thet icke fôrwilla Vovenb:
och fôrblindg eder / láter é heller beſpottarenas ins: vu gligg
2 enhe!