OCR Output

_—

1/000 Sigilenes odödelighet. ‘43

hwilket jämwäl nägorlunda lyſer / in i Hedningarnas
folmôrcka hiertan/ ſont af Gud intet eller litet weta.
The hafwa wäl myc>ket gamla företrädare/ althenſtund
Satan alt ifrän begynmelſen hafwer giordt ſin flit at
viífwa alt hopp eller fruchtan för ett annat lif efter dô¬
den vtur menniſkiornas hiertan/ pä thet the mäâtte ſä
moet dierfware 4 pan i fôttelig ſäkerhet / och med
lifaſom tgenbundna ôgom lôpa neder i helwetet, Wijs¬
hetenes bok wet redan at ſia / om theßa biſtra menni¬
ſkior/ och infdrer them \ä talande: Ther ârx en ſtac¬
tot och môdoſam tirez med Wart lif: och nr en
menniſkia dód âr | ſà är thet platt vte med henne.
Oförſedt Are wi fédde; och fare âter bort ſiſom
wi aldrig warit hade: ty Andadrägtent i wára
11äſor gr en rôk/ och wärt tal är en gniſia ſom af
wärt hierta vtgâr : nar thet vtſlä>t äx | ſà är
lifwet borto fom en falſte och anden Förſwinner

hon giorde ett ſärſkilt partie, vnder thet namnet / the
fadducæer , ſom hôllo fôre/ at ſiálen dôr med froppen
och at ingen the dôdas vpſtändelſe är at förhoppas.
Hurxu artigt the o> wiſte at drifiva ſitt gabberi med
thenna läran / o<hwad för en ſällſam frága the kun¬
de framſtálla om en qwinna/ ſomhade haft ſtu brôder
hwar efter annan til ¿<<ta / til at theraf bewiſa thet
rilfommande lifwoets orimlighet / thet är nogſamt be¬
fant af thet nga Teſtamentets hiſtoria.

$. 21. Af theras förbanuade bâl âro/ ty wärr !
theuna tidſens beſpottare o< Guds förachtare vpko¬

Cap, Ze

Matth.2z2;
23»

tifiar(

"TP
gs
+A ¿Em