OCR Output

Hihi Sidlettés wdrdighet, i

_ Ochthet woreſkedt (ſä wäl ſom thet förra) med ſà hâftig/
doch liuflig/ hans andas bewekelſe och rôrelſe/ o< med
ſädan hans ſtáls glädie / ſom han näppeligen ihela fin ic fe
nad táändt hade. :

$. 17» Hwad kan annat hâraf ſlutas/ ân at ſiâlen/
förvtan froppſens tilhielp / och förvtan the vtwärtes ſin
nen/ kan hôra/ ſee/ tala / fôrſtà/glädias/ och mera ſz
dant? Ochi följetheraf/ at hon jämwäl vtom kroppen
fanlefiva och wärka? Hwilket ock then helge Apoftelen

befräfftar/ tä han beráttar/ at han hade wal warit
vpry>d intil trediezimmelen/ och til paradis / och
Hóôrdt ovtſäjelige ord ; doch wiſte han ice at ſia], <.. ;,5
om han warit 1 eller vtan lekamen. Wi wilje ide“
diupſinuigt ranſaka och weta thet ſom Apoſtelen ſielf icke corne! x
wiſte / och hafwefördrag at ſája med nâgra vtläggiare: Lapid. in
Thet är troligare / at han warit ikroppen/ än vtom hô- h1,p. 4034
nom; doch ſlute wi thetta häraf / at the ſiälar / ſom Gu- Guil. Es«
di ſig gifwvit hafiva/ kunna the ting wederfaras/ ſom tiusCom¬
the ſielfroa icke begripa / ochatthe genomen beſynnerlig meat p«
Gudsfrafft utom ſig ſielfwva fôrde/ jämwál medan the 5242
ännu i werldene lefwa/ och med kroppen ánnu medelſt
thet naturliga bandet fôrenta âro/ kunna ſe Guds hârs
lighet / ochhôra ovtſäjelige ord; huru mocket mer efter
thetta lifwet / och när the nu ifränköttſens band {läre wa4
xa loſſade och befriade ?

$ 18, Härtil fommer alla fol>&/ jemwál the blin¬
dahedningars vtom Guds Kyrkio / och barbariſta/ eljeſt
dfwvermätton fäkunnoga / menniſkiors wittnesbörd.
Hwad Phocylides, Socrates, Plato, Ariſtoteles, Xe- Vid. The
nophon, Cicero , Seneca, Epi&etus, Plotinus0< op»hGro߬
andre hedniſke Philoſophi hârom ſrifwit/ thet hafwa geb. Præ¬
redan andre MA Ns och áx ondódigt / E ſerv. C, 2.

| Wt P- 735