OCR Output

otn Sidllènes odödelightt? — 339

är / ſtänger ünedlertijd igen dórarna oh boderna. ¬

. 15 Hit hôra ſiälenes drômar / oc hennes bee
trachtande/ talande /pâfinnande / wandrandeiſomnen.
Gud ſelf och haus Englarx hafwa ofta talt med helga
inenniſkior/ och vnderwijſt them om angelägna hôg¬
wichtiga ſaker/ tà theras ôga intet ſedt/ theras ôrain¬
tet hôrdt; men theras ſil f och hörde them fórvtan
kroppſens tilhielp/ oc hólt ſamtal med them. Then
Helga Skfrifts exempel âro bekante. Wiwilje korte" y ¡0.100
ligen anförathet ſom then Helge Auguſtinusom enLäe „5 Baron.
fiare i Carthago, Gennadius wid namn/ beráttar. ‘Tom, 5,
Thenne war altifrän ſin vngdom en mild wälgärningé- Annal. ad
man emot the fattiga/ och’ râkade/ tà han ännu vng an.cccexs
war/ ien twifwelachtigbekymmerſameftertan>a/ om p:z31.
ock efter dôden ett annat lif wore til at formoda?Strax
therefter förefommer honom i drômen en anſeulig E
dejelig RSA ſom til honom ſäger: Föôlg mig. T
han nu fölgde honom efter / fôrde han honom til en
ſtad/ ther han pà hôgra ſidon hôrde en dfwertnätton
liuflig muſique; ſom han nu förvndradeſig theröfwer/
ſade hans ledſagare/ at thet war helgouens och the ſa¬
ligas ſâng i himelen ; hwarpä han waknade / och t>e ſä
ſärdeles mer tän>kte pà ‘ſin drôm. Eu annan gâug
om natten ſynes honom âter ſamme yngling/ och frä¬
ger/ om han kfänner honom? han ſwarar/ at han kän¬
ner honom hel wál. Tä han blifwer tilſpord/ hwaraf?
beropar han ſig pà thet | ſom tilfórene hade händt ho¬
nom / och huru han af honom war förd tilen ſkôn ſtad/
och hade hôrdt en liuflig ſäng: Then andre far fort :
Om ſädant hade händt honom i ſômnen/ eller tä han
warit wakande ? Tä han ſwarar: J ſômuen ; ſäger
then andra; Thet är râtt / oh tu ſtalt weta/ at nu e
terigen thettg i ſomnen tig wederfares. SIRE, Jo

: ne