OCR Output

8 Siäle- Skattens förſte Del /

hageligit/-om thet jämwäl. med andra ſkäl til òfwer¬
flôd / och til beſpottarenas och motſtähndarenas traftri¬
are ófwertygande/ ſtadfäſtes / hwilka ey heller tryta
unna. När ſiâlen betrachtar ſtg ſtelf i ſina kraffter
och beſtällningar/ ſà kan hon icke annat / ân hálla ſig
ſielf fôr en hôg o’ Himmelſk warelſe, Hon gifwer
ſig vp alt in til fäſtet / oh wandrar ibland ſtiernorna/
La n enom och ranſakar jordenes och hafſens diup /
on förſtär / fattar-och begrundar andeliga / himmelſta
och gudomeliga ſakers hon begriper och genomletar hela

2e
Vppenb.
L; IO

100},

liga ôgon icke ſe/ hon hôrer thet ſom henues lekamliga
óron icke hôra/ thet the z. fórnämſta Apoſtlars / Petri
och Pauli och ſohannis exempel bewiſar.

$. 14. När hon begifwer ſig til diupſinnigt eftertäncs
fiande/ à vndandrager hon fa til nâgon tid ifrän- the
vtwáärtes ſinnen. Theraf finner man Pa lärda Perſo¬
ner/ at / när the hafwa fördiupat ſig i ſina betrachtel¬
ſer, fôrmáâr>kia och weta the ota icke / hwad ſom: ſer
brede wid och hos them. Ett máärckwärdigt exempel

ſäger han / plägade mängen gäng ſä inläta ſig i ſina
diupſinniga tan>ar / at han kunde förblifwva i hela tre
dagar wid ſitt ſtuderebord/ - förutan mat och ſärdeles
ſômn/ (emáâdan han allenaſt ſtòdiandes ſig pá armen
nâgot litet ſomnade ) o< vtan at ſtà vp ifrán
ſitt rum. Förfarenheten wittnar / at en ſinnrijé

1a / och ofórhindrad vträtta nägot ſom ngeloone
(j C NE)

EGI ur Ati IT tL MER tv dEp En.