OCR Output

oin Sileties odödelighet: 57
at the áro ſalige / ot Gudshand/ at theras järningar
följa them efter 3! ja/ thet ſäjes'om them} at HErren
är theras Gud / jämwäl efter dôden. Ty Gud hafwer
kallat ſig / Abrahams, Iſaacs och Jacobs Gud/- jâins
wál längt efter theras dôd/ ‘och tá theras fropp til áf
wentyrs redan war forrottnad oc) blefwven til: ſoft o<
aſko. Men nu är Gud icke the dôdas Gud / vtan the¬
ras ſoin lefwande ro / ſom wär Frälſare ſluter emot
the gamla ſadducæer. Hwilfens Gud Gud âr/honom Matth, zz;
mneddelar han 8/ och bewiſar ſig emot honom ſom en 3%
_ Gud/ han läter honom âtniuta ſin godhet och ſalighet.
“Men thet kan icke falla pá the dóda; therſòre mâſte
Patriarcherna, och andra menniſtiors ſiâlar / ſom
hafiva haft ſamma tro/ lefwa / och wara delachtige i
ther ſaliga âtniutandet. Thetta âret o>/ ſom Apo¬
telen ſäger / at Chriſtus âr Erre jäamwal óf
& the dóda/ hwilket i>e är emot wär Aterldſares ord: Rom, 14:
Gud ár ide the dódas Gud. Ty Apoſtelen talar 9,
om them/ ſom âro wáäl genom then E vtux
werlden tilde / doch lefwa the til ſin ſtäl/ likaſom
then Helge Ande annorſtädes ger: Salige äro the
dódaſ ſomi H5Lrranomdsó; men Chriſtus talar med zyens,
the Sadducæer, ſom fallade themdôda ; ſomtil fropp 1 Ei
och ſiâl intet meer woro, och fluter ganſka wäl/ hun
kan Gud wara theras Gud/ ſom intet mer äro? Sà
är nu Chriſtus the ſaligen dôdas Herre / thet äâr/ thes
ras ſiálar âro och lefa när honom / the ſe hans häârs
lighet / the fôdas och ledas gf honom / och vpfyllas
med _hüummelſk hugſwalelſe.
$. 13. Nu med thetta bewiſet är wál ett gudeligit
hierta/ ſom hâller then Helga Skrift för then Him¬
melſta och ewi laipiias ad gärna förnôgt: och tror
tho fôrutan nâgon twe BE doch ár thet thy icke obe¬
GEN

hageligit /

2 dA