OCR Output

om S ‘idlenes odödelighet. 35

ringa ting / ſom wi ſeæ/ at han i alla tider/ af then
menniſtliga ſiâlen giordt hafwer ? Doch wi wilje bes
trachta ett eller 'annat. Skriftenes macht ſprák hârom.

Thet áxr márkeligit / at/ tá Moſes beſkrifwer meuni¬
ſtians vprinnelſe och Pone / talar han helt annor¬

lunda om hennes / än om the andra díurens ſiâl :
WVatnex mäſte efter Guds Befallning | giora af ſig
allehanda ſig rórande foglar och fiſlar ; orden ms¬
ſte gióraaf ſig allchamda lefroande diur | fänat/ Fra¬
kande diux / och wildiur / ſà at alla thefa Crcaturxen
med kropp och lif hafrva ſin vprinnelſe af the fôrgän¬
geliga elementerna ; men om menniſtian läter thet
längt annorlunda : Gud ſtapade menniſliona ſigtil
ert belâte/ til Gyds belate ſtapade han honom |
(hwareſt icke vtan oxſak thet ſamma ſâjes twä gänger /
vtan all twifwel tilat betekna] at man wäl ſkal gifwa
acht therpá / at menniſtian hafwer en ſtor fôrmon fôr
alla andra diur / i thy hon är blefwen then En
liga Gudens ſynliga belâte. Sàmmalunda Lr:
rei Gud giorde memsiſtiona af jordenes ſrofft ¡ och
inbláſte vti hans náſo en lefrwoande ande / och ſâ

man wáäl i>e ſluta/ at ſiälen är ett ſtyce afthet gudo¬
_meliga wäſendet / hwilket icke kan ſiyckias eller delas;

mena ſiälarna ; emádan Gud genom en beſonnerlig
alémáchtig kraft hafwer ſkapat och fóreuat henne med

andra diuré andas à máſte hon ock til ſin vtgâng wa¬
ra ifrän them längt ätſtild; och althenſtund.hon i ſyn¬
nerhet ſéulle wara then Majeſteteliga och odddeliga

I;

2.

ſB.
7. ¿

Ft