OCR Output

e Sigjé¿Stattens förſte Del/

de lropp och ſil i helwete; doch / at thetta ie är

til fórſtäendes om kroppſens och ſiälenes til intet gis

rande / vtan oin theras pinande kthet lärer han / tàâhan
annorſtádes ſáger: The ogudachtige \ola ( efter vp¬
ſtändelſen och then ytterſta domen ) gâ vtiewiga pino ;
Matth.25: nen the râttferdige i ewinnerligit lif. Siälenes fôr¬
46 derf ár then andra eller then ewige dôdeu/ eller then

lida i helwete.
$. 9. Thet ſamma författasi thet lôftet | ſom HEr¬
ren JEſus gaf then botfärdiga ogiärningésmannen pä
Luc, 2z¿torſet / at han ſamma dag ſulle wara med honomi
42, Paradis] thet ju ingen/ förnuftig menniſtia kan fôr¬
ſtä om kroppen/ vtan thet mäſte lämpas til ſiälen ; ſam¬
L inalundathet/ ſom om Lazaro fórmáles / at hanwardt
uc. 16: Förder af Englarna vti Abrahams ſtót ; hwaref¬
* ter o> then Helige Paulus lángtar/ tà han âſtundar
Phil, i: 23, \Filjas hâdan / och wara nar Chriſto / nemligen
pá ſiälenes wägnar / ſäſom thet förſte JEſu blodiga

wittne thet förklarar / ſäjandes i ſin dódsângeſt :

Ap.Särn. J:Lſy / ananmna min anda !

7259. 6. 10. Af ſádana wittnesbôrd âr hela then Heliga
Sfrift full / ſâſom then ther förnämligaſt är angeld¬
gen om wär edla dyra ſiäl. Om menniſkian wore lif
ett ofôrnuftigt diur / och hennes Ande förginges / eller /
ſom the gamle Atheiſlter tala / fôrſrwounne ſâſomett

tunt wäder och ſäſomendünbe/ then af ſolenes ſen
Mijſ».B. fördrifwoin och af hennes heta för:4:d âr | ſá hade
2: 3, 4, {>e à myc>ken ifwer och alfwarſamhet | ſä my>en mô¬
da och vnder behöôfts / ſom wi i Guds helga ord fôrſpôr¬

je. Ty huru är thet troligit/ at then Majeſtetiſke Gu¬

den ſkulle gióra ſà myc>ket wäſende af en förgängelig

: 9 ringa

E E = SÉ URTI TN MIE