OCR Output

30 Siäle¿Skattens. förſte Del /

_ Melch.A- ßzrjande margfaldiga elánde. Johann Geiler , elſieſt
rt Keiſerspergerfalladen berômdifrig Predikant i Stra߬
> burg / hafwer 1 en gammal Almanach / hwaruti han
PB vytefnat mánga márkeliga ting/ ſkrifwit wid ſin
fôdelſè- Dag: Dies calamicatis, min vſällhets och 1nô»
doſamma lefwernes dag eller begynnelſe.
Pom. 54. $, 2. Chryſoſtomus, then hôgeligen berömde Vi¬
Matth. p. open i Conftantinopel, hwilfen jämwäl mäſte för¬
faramycken wederwärdighet och bedröfroelſe i ftu lifs¬
tid / ſäger / at thet Mas lefivernet är en fädia/
beſtäendes af mängahanda nods och margfaldig vſäll¬
Drelinc.e- hets mânga länckar: Menniſtiones lif och elânde âro
mot dódſ. twillingar / ſom ſamma tid fôdas och dò; menniſkian
förſkräckel- begynner ſitt lif med grât och jämmer / och lychtar thet
ſt pe 556. med ſuckande och: puſtande: wi komme blodige i Werl¬
den/ och iljas ther vturmed kall ſwett fuchtade: Hwgsr
Matth. 6: dgg hafwer ſin egeis plâgo/ och olyckan är merendels
pL 2! ra, Menniſfiornas dageliga morgonward. Ï
‘78% $. 3. Och faſt än menniſkian menar/ athon ithet¬
talifwets fägnad/ i âro/ iwálluſt / i rifedom / ſkal fin¬
na nâgon trôſt o< lindring; likwäl mäſte the/ (out
nogſamt hafwoa freſtat therpà,/ tilſtà / at thet foſteligafte
oh baſta af thetta lifwoet är allenaſt módo och ar
Pſ.90! 10. bete / oh at the i all thenna werldenes frôgd o luft
Pred.1:14 intet aunat/ âun fâfängelighet och jammer / intet
2:11 gnnat/ n ángſlan ae: förtret/ finnafunna. Häröóf¬
_—_ wer-ſukar then älderſtegne Jacob, och ſäger : Liten
1,Moſ. B. och onder gr mitts el: tid. Och Syrach gifwer
47: 9 honom bifall / ſäjandes: En vll oc jäminerlig
ting ar med alla menniſkiors le . alc ifrá
_moderlifvoet in til theſ3 QA jórdene/ then alles
Sir 40:12, Wâra moder ar | be varda. ar ald
421 org | fruchtan/ wäntan: 0ch pà ſi 0e dével