OCR Output

20 Siáles Skattens föórſte Del/

fader / ledas wid handen, Annorſtädes ſäger then hes
lige Konungen: Liar jag migi ſäng (ägger / ſâ tânc¬
i ter lag. vppáâ tig ; nar jag ppwakauar/ ſà talax
PL 63: 7. jag om tig. Jämnwál: ¿Täc jag vpwaknar/ är jag
PL 139118, Aiztà ar tig. Hwaragf man ſer/ ar han med heliga
oda tanckax och gudeliga betrachtelſer hafwer vppee
baällit fitt hierta / til-theß han therwid inſomnat / twife
wels vtan til then ändan / at o> hanëe ſômn mâtte wa¬
ra helig- och wälſiguad / at Guds fruchtan ey heller i
- drômen mätte falla honom vtur pogen och tá han
âter vpwaknade/ fann han ſin ſiäl ther ſom han hade
lemaat henne/ nemligen fòr ſin Guds anſichte.

“$. 29. IL’ Einádan- ſà inycken tid/ mòda och koſt¬
nad anwändes pà kroppen/ hans ſôtzl / pryduad och
vuderhäld/ och pá timeliga jordiſka ting] à fórgâter
‘ide / j/ ſom giárna wiljen behâlla och frálſa edor ſiál/
at aawända nägon wiß tid pä hennes vppbyggelſe.
Til ônſkandes wore / at alle Chriſtne mâtte anwánda
hwar dag en / eller ât minſtone en half tima / pá Gus
O dfningz pá Gudelig betrachtelſe /- pà gos

da bôcker/ pá bônen och andra pà himmelen och ſalí
heten ſyftandeting/ och thet om morgonen/ föôrr ân
hiertat inwefwar ſig i werldſliga ſyßlor/ oh förr án
tau>avna blifwa ſkingrade/ pà thet the mâtte hos ſig
beſluta om hela dagen / förnya ſin dôpelſes förbund /

dagen! och ſitt ſamwets underſökning | o i>e förr

gifwva ſig til hwila / án ſiâlen är förſäkrad om ſin hwilo
_i Guds näd genotn Chriſtum JEſum.

$. z0. Förnämligaſt mäſte härtil tagas HErrans

helige dag/ hwilken then gode Guden ETON

| : | theps

_ RUE DDR E AIE IR RAE PA I LET ee