OCR Output

On Südlenes wdrdighet. | F7

‘va til henne thet ſom Job ſäger om wisheten: 50n rä>¬
nas ide widophiriſtt guld; eller wid koſfelig onich
och ſaphir, Guld och diamant kan ideliknas therwid;
hon âr hógre achtad än perlor. Topatz af Æthio¬
pien warder ide lila ſtattad emot henne ; och thet
renaſte guld gáller ide theremot. Job-28:16.
6. 25. Wid paß 1000 är efter Chríſti födelſe lefde Baron T,
i Welſkland en mun>k/ wid namn' Nilus, ſom af ſitt X. Aonal,
éliga lefwerne / hade pà then tiden ett ſtort namn om 2d anno
ig. Tá nu Káoſar Otto then 11. beſôkte honom / och 1009. p¬
ade talt med honom om allehanda ſaker / Is 1077
heten angäende / och honom wid ſitt afſked nôdgade / at
han ſkulle begâra nâgot af honoms betänckte then from¬
tna Munken ſig icke länge / vtan ſteg närmare in til
Kágſaren - lade ſtnhand pà hans brôſt / och ſade : Eders
Maj:t kan intet gidra / ſom mig behageligare är/ ân
at Eders Maj:t pá thet flitigaſte hafwer acht pà ſin ſiälf
ſom bor i thenna kroppen. Tqg faft än Eders Maz:t äx
vpſatt til then Käyſerliga wärdigheten/ mäſteEders
Maj:t doch dò / ſom en annan menniſkia | och fram¬
fomina fòôr Guds domſtol til at ſwara for hela ſitt lefe
werne : hwartvid tärarna ſtego vp t ôgonen/ pa Käyso
ſaren. Thet ſkal ok wara min begâran til eder / iChris
ſteliga hiertan. Ingen werldſèns dra / rikedom / hers ¬
lighet och wáälluſt förmär hielpa eder / om edor ſtäl är
ſdrſummad och fórſatt ; och hwad âr thet / omj behâls
len alt /- ſä länge j lefiven / och förſt wid ändan blifs
wen warſe/ at ſiälen är förlorad ?
ÿ. 26. Frägen j/ hwad i en ſä hôgt angelägen ſaf
ár til giórandes $ Jag ſwarar 1. Fôrer edert hierta ofta
til thenna betrachtelſen/ och läter thet med alfwar bes
ſinna/ wär aldrakäreſta Äterldſares vtſago : Hwad
| C ___ Hilelpey

2