OCR Output

om Siálenes wärdighet, 13

“ hwad kan thet gagna honom? Alsíntet‘ doch emedan
han oß à hôgt aälſkar/ och wál wet / at wärt hierta o
ſiäl icke kan wara ſäáll/ hans kârlek förvtan / ſà âſkar
han och biuder med à ganſka alfwarliga ord / at wi
ſtole gifwva henne hel och hâllen ât honom och hans
fârlek. Och ſälunda áro ſädane bud och ſpräk idel witts
nen til then meuniſkliga ſiälenes hôga wärdighet, then
Gud ſä hôgt achtar/ at han af henne wil blifwa âlſkad
och árad. Han âr i>e nôgd thermed / at hans helige
ánglar / mâng hundrade tuſend no tuſend til ans

talet | tilbedia honom/icke/ at ſolen och mânen och alla
_ klartlyſande ſtiernor frdgda ſig ôfwer honom och lofwa
honom / ice/ at alt thet han \kapat hafwer; hwart
ochett efter ſitt ſätt / ganſka willigt behedrar och priſar
honom/ och at Himmel och Jord âro fulle med hans
godhet och âro: vtan han wil ock hafiva ſiálen / ſom
war ifrän honomaf ſatan förledd och affällig giord; til ſin
färlek / til ſitt lof och ſin tienſt igen. Therfdre ifwras
han/therfdre talar och gôr han ſâdane ting | ſom wi icke
begripa kunne. i |

$. 19. Thet tykes ſtundom / at HErren Gud af hier¬
telig ifwrig kärlek mera talar och gôr / än hans hdghet
och Majeſtet / efter wärt tycke/ tola kan / ſáſom tà han
mcd ſin godhet oh barnhertighet följer menniſkian i ilan
alla hennes lifêdagar. (Si/ menniſkia / Guds god-* 42:9
het ár tin fölgachtiga tienarinna’! Näár han ſäger til
them / ſom intet frâga efrer honom / och intet ¬
fia honom / och hans namn intet âfalla: har ar
jag/ hâr är jag: och vträder ſina änder hela dao¬

n/ tiletr ohôrſamtfol>. När han âl\tar Jíraels £6.45:1.4,

cn; Niär ban ſäger : Hwad hafwer jag uE Hol. ¿: «,

tig! micr fol! och hwarm-d hafwer jag berun- Mich.6; p
gac tig? Tyer ſäg m Rár hau/ tà wi RE fi

/ s 8