OCR Output

Lbr, 1: 3.

12 SiäloSkattens föórfte Del /

eligen begäfwat och iſtat hade / i förderfwet.
Ban Gafinas welat fôrnya ſitt beläte i henne / och

ka honom hans aldrafáraſte Son/ hwoil>en ar hans
herlighets ſten/ och hans wäſendes râtta beläte.
Nu til then ándan hafwver GUD gifwit fit ord / o
tliervti vppenbarat ſig fdr ſiälen/ ſom hans kännedom /
miſt hade / och tiltalar henne thervti pá thet aldrawáän¬
ligaſte och hugneligaſte: Jag âr tin Gud/ jag wil wara
tinGudz jag ár titt hôgſta och enda goda, vtom hwilcs
ket tu fi iner intet goda / ingen trôſt / ingen ſalighets
jag ár tin GUD lifſens källa/ all wälſtgnelſes vp¬
timnelſe/ tin timmelige oh ewige wälgängs begyn¬
nelſe / medel och ândes; jag âr tin GUD / then
ther âlſkar tig hierteligen / och imnenar troligen oc<
wäl med tig; jag ár tin Gud / ſom-/ ándoch jag
icke behôfwer tig / vtan hafwer nog af oh i mig
ſielf / likwäl wil jag / af hiertelig kärlef och godhet /
wara tin Gud/ wil troligen läta mig om tig wärda j
vprátta tig ifrän titt fall/ rena tig af tin ſynd/ neders
\là diefwoulſens gärningar / fornoga / vplyſa / helga / wäls
ſigna och frâlſa tig; ochtu/ ſomtilfdrene waſt min alse
máächtighets / wishets och godhets underwärck / ſkalt
án framgent blifwa thet; jag wil pá tig bewiſa min
herliga nâd/ och läâta Satan komma pá ſam; x.

$. 18. Om thennaGuds färlefks ifwer fdr ſtälen/ witt¬
na jáämwál mänga andra rum i then heliga ſkrift / ſás
ſom tà han \äger: Tu ſale äla HLrran tin Gud/

6; 5.

wad ár hâr then kärleksrite Guden angelägen om?
-Hwad ár han hulpen af wär kärlek/ omſkdnr wi gifs
we honom hela wärt hierta heia wär ſtil/ med allg
êraffter och formágo? Hwad ár thec fôr honom / 4
ti i way